GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE LOAN AGREEMENT

I. BENDROJI DALIS

1. Paskolos sutartis yra sudaroma kaip sutelktinio finansavimo sandoris tarp:

  1.1. Finansuotojų (Paskolos davėjų), atstovaujamų sutelktinio finansavimo platformos UAB InRento, juridinio asmens kodas 305519977, registruotos buveinės adresas: Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius ir;

  1.2. Projekto savininko (Paskolos gavėjo), t. y. Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto asmens, kuriam suteikiama Paskolos suma.

2. Toliau šioje Paskolos sutartyje Paskolos davėjai ir Paskolos gavėjas kartu yra vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

3. Paskolos davėjai ir Paskolos gavėjai su šiomis Paskolos sutarties Bendrosiomis sąlygomis yra iš anksto supažindinami ir su jomis sutinka registruodamiesi Platformoje.


II. SĄVOKOS 

4. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šioje Paskolos sutartyje didžiąja raide vartojamos sąvokos turi lentelėje žemiau nurodytas reikšmes:

4.1. Antrinė rinka

Platformoje esantis funkcionalumas, kurio pagalba Naudotojai gali perleisti kitiems Naudotojams turimas Reikalavimo teises (ar jų dalį) arba tokias Reikalavimo teises įsigyti iš kitų Naudotojų.

4.2. Bendrosios sąlygos

Šios Paskolos sutarties bendrosios sąlygos.

4.3. Įstatymas

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas.

4.4. Mokėjimų grafikas 

Grafikas, pagal kurį Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos sumą bei mokėti Palūkanas ir (ar) kitas iš anksto žinomas pagal Paskolos sutartį mokėtinas sumas. Mokėjimo grafikas Šalims pateikiamas Platformoje.

4.5. Operatorius 

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius UAB InRento, juridinio asmens kodas 305519977, registruotos buveinės adresas: Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius.

4.6. Sąskaita 

Elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT" UAB administruojamoje sistemoje atidaryta unikali Paskolos davėjo ar Paskolos gavėjo sąskaita.

4.7. Palūkanos

Atlygis už suteiktą Paskolos sumą: Paskolos gavėjų mokamos Fiksuotosios  palūkanos ir Kintamosios palūkanos.

4.8. Fiksuotosios palūkanos 

Atlygis už suteiktą Paskolos sumą, kuris skaičiuojamas už kiekvieną kalendorinę dieną pagal faktinį Paskolos sumos likutį, laikant, kad metuose yra 365 dienos, o mėnesį sudaro kalendorinis dienų skaičius.

4.9. Kintamosios palūkanos 

Atlygis už suteiktą Paskolos sumą, kuris priklauso nuo Projekto veiklos rezultatų.

4.10. Padidinta palūkanų norma 

Fiksuotų palūkanų norma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti tuo atveju, jei per Paskolos sutartyje nurodytą terminą rinkos sąlygomis neišnuomojamas Specialiosiose sąlygose numatytas nekilnojamasis turtas. 

4.11. Paraiška

Paskolos gavėjo Platformoje pateiktas viešas siūlymas sudaryti Paskolos sutartį pagal iš anksto su Operatoriumi suderintas ir jo patvirtintas sąlygas.

4.12. Paskolos davėjas

Finansuotojas (fizinis arba juridinis asmuo), kuris yra Paskolos sutarties šalimi ir kuris naudodamasis Platforma suteikė Paskolos sumą Paskolos gavėjui.

4.13. Paskolos gavėjas 

Paskolos sutarties Šalis, kuriai suteikiama Paskolos suma ir kuri yra nurodyta Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose.

4.14. Paskolos suma 

Paskolos davėjų sufinansuota suma, suteikiama kaip paskola Paskolos gavėjui, kurią Paskolos gavėjas turi grąžinti Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis.

4.15. Paskolos sutartis 

Paskolos sutartis, kurią sudaro Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos, kartu su visais jos priedais, pakeitimais ir (ar) papildymais.

4.16. Paslaugų įkainiai 

Platformoje skelbiami Operatoriui už teikiamas paslaugas mokėtini mokesčiai.

4.17. Pelno dalis

Atlygis už suteiktą Paskolos sumą, kuris apskaičiuojamas kaip dalis nuo sėkmingo Projekto įgyvendinimo ir nekilnojamojo turto pardavimo metu gauto pelno. 

4.18. Platforma 

Operatoriaus administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.inrento.com, per kurią Paskolos davėjai suteikia sutelktinio finansavimo lėšas Paskolos gavėjui.

4.19. Projektas

Verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų.

4.20. Projekto turtas

Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygoje nurodomas nekilnojamasis turtas, kurio atžvilgiu bus vykdomas Projektas, kurį bus siekiama išnuomoti Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir, kurį pardavus Paskolos davėjams įsipareigojama mokėti Pelno dalį. 

4.21. Reikalavimo teisės

Paskolos davėjo reikalavimo teisės į Paskolos gavėją pagal Paskolos sutartį, kurių dydis nurodomas Specialiosiose sąlygose su visomis su jomis susijusiomis ar iš jų kylančiomis teisėmis.

4.22. Specialiosios sąlygos 

Paskolos davėjų ir Paskolos gavėjo sudarytas susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų, Mokėjimų grafikas, taip pat Platformoje paskelbta Paskolos gavėjo Paraiška bei visi Paskolos davėjų Platformoje atliekami veiksmai finansuojant Paskolos gavėją pagal paskelbtą Paraišką. 

4.23. Susijęs asmuo 

Asmuo, kuris Paskolos gavėjo naudai yra prisiėmęs bet kokius įsipareigojimus Operatoriui ir (ar) Paskolos davėjui pagal Užtikrinimo priemonių sandorius.

4.24. Užtikrinimo priemonės 

Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos priemonės, kuriomis Paskolos gavėjas ar kitas trečiasis asmuo užtikrina šios Paskolos sutarties vykdymą (pvz., nekilnojamojo turto įkeitimas, laidavimas, garantijos ir pan.).


5. Kitos šioje Paskolos sutartyje didžiąja raide vartojamos sąvokos turi Sutartyje dėl naudojimosi Platforma, Įstatyme ir kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytas reikšmes.


III. PASKOLOS SUTARTIES OBJEKTAS

6. Paskolos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka Paskolos davėjai įsipareigoja sutelktinio finansavimo būdu suteikti Paskolos gavėjui Paskolos sumą, o Paskolos gavėjas įsipareigoja, paėmęs Paskolos sumą, pagal šią Paskolos sutartį ją grąžinti, ir:

  6.1. mokėti Fiksuotąsias palūkanas;

  6.2. mokėti Kintamąsias palūkanas;

  6.3. vykdyti kitus Paskolos sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

7. Paskolos gavėjas įsipareigoja naudoti Paskolos sumą (visą ar bet kurią jos dalį) išimtinai tik Paskolos sumos panaudojimo paskirčiai, kuri nurodoma šios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose ir kaupti ir saugoti tai įrodančius dokumentus iki visų įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įgyvendinimo. Tai yra esminė Paskolos sutarties sąlyga. 

8. Gavęs rašytinį Operatoriaus prašymą, Paskolos gavėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti Operatoriui prašomus įrodymus, pagrindžiančius, kad Paskolos suma panaudota pagal paskirtį.

9. Šalys pažymi, kad Operatorius dėl Paskolos sumos išmokėjimo ir kitų Paskolos sutarties sąlygų įgyvendinimo turi teisę tiek prieš Paskolos sumos išmokėjimą, tiek ir bet kada po Paskolos sumos išmokėjimo tikrinti: 

  9.1. Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, prašyti pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, būtiną įsitikinti gebėjimu vykdyti Paskolos sutartį;  

  9.2. įvairias Paskolos sumos panaudojimo pagal paskirtį aplinkybes;

  9.3. Projekto eigą, iš Projekto Paskolos gavėjo gaunamas pajamas, patiriamas išlaidas, tai patvirtinančius dokumentus. 

10. Operatorius turi teisę, tačiau jokia apimtimi neįsipareigoja Paskolos gavėjo prašyti papildomos informacijos ir atlikti patikrinimus Bendrųjų sąlygų 7 – 9 punktuose numatyta tvarka. 


IV. PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS

11. Paskolos gavėjas turi teisę atsiimti Paraišką tik iki Paraiškos paskelbimo Platformoje momento.

12. Platformoje Paskolos davėjui įsipareigojus suteikti finansavimą pasirinktam Projektui pagal paskelbtą Paraišką, toks Paskolos davėjo veiksmas yra neatšaukiamas ir Paskolos davėjas neturi teisės atšaukti tokio savo įsipareigojimo suteikti paskolą.

13. Paskolos sutartis yra sutelktinio finansavimo sandoris ir yra sudaroma sutelktinio finansavimo būdu Platformoje. Paskolos sutartis yra laikoma sudaryta nuo sėkmingo visos Paraiškos sumos sufinansavimo Platformoje momento. 

14. Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo Platformoje atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys yra laikomi pakankamais išreiškiant valią ir siekį sudaryti Paskolos sutartį, o Paraiška ir jos pagrindu pateiktas pasiūlymas dėl konkrečių Paskolos sumos suteikimo sąlygų yra laikomas vienu originaliu dokumentu ir prilyginamas dokumentui, sudarytam rašytine forma, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Paskolos gavėjo bei Paskolos davėjo parašu kiekviename jo lape.

15. Išimtinėmis sąlygomis, gavus Operatoriaus rašytinį sutikimą, Paskolos gavėjas gali atsiimti Platformoje paskelbtą Paraišką, o Paskolos davėjas gali atsiimti įsipareigojimą suteikti finansavimą Projektui. 

16. Paskolos davėjai įgalioja Operatorių atstovauti jų interesus, sudaryti turto įkeitimo sandorius ir (ar) kitus susitarimus susijusius su Paskolos sutartimi ir (ar) Užtikrinimo priemonėmis, esant poreikiui ginti Paskolos davėjų interesus ir atstovauti juos teisme ir (ar) kitose institucijose.

 

V. PASKOLOS SUMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

17. Paskolos davėjams sufinansavus visą Paskolos gavėjo Paraiškoje nurodytą siekiamą surinkti Paskolos sumą, ši suma yra Paskolos sutartyje numatyta tvarka pervedama į Paskolos gavėjo Sąskaitą. Šiuo tikslu Paskolos davėjai patvirtina, kad Operatorius turi teisę įskaityti Paskolos davėjų pasiūlytą finansavimo sumą iš Paskolos davėjų Sąskaitos į Paskolos gavėjo Sąskaitą. 

18. Paskolos gavėjui Paskolos suma ar jos dalis išmokama tik tuomet, kai yra įvykdomos visos žemiau nurodytos sąlygos:

  18.1. Paskolos gavėjas tinkamai ir Operatoriui priimtinu būdu ir forma pateikė visas Užtikrinimo priemones; 

  18.2. Paskolos gavėjas Operatoriui pateikia preliminarų vertinimą atliktą su Operatoriaus rekomenduojamu turto vertintoju, kaip tai nurodyta Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose;

  18.3. neegzistuoja nei vienas iš šiose Bendrosiose sąlygose nurodytų sutarties nutraukimo pagrindų, neatsižvelgiant į tai, kada jis paaiškėjo, ir, Operatoriaus vertinimu, nėra pagrindo manyti, kad bet kuris toks pagrindas gali atsirasti ateityje;

  18.4. tinkamai vykdomi kiti Paskolos gavėjo įsipareigojimai pagal šią Paskolos sutartį, Sutartį dėl naudojimosi Platforma ir kitas tarp Operatoriaus, Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo sudarytas sutartis;

  18.5. yra tinkamai įvykdytos kitos Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos sąlygos, su kuriomis siejamas Paskolos sumos išmokėjimas;

  18.6. Paskolos gavėjas pateikė visus Operatoriaus prašomus dokumentus, patvirtinančius visą ir išsamią informaciją apie Paskolos gavėjo finansinę padėtį bei pajamų, reikalingų mokėjimams pagal Paskolos sutartį vykdyti, šaltinius;

  18.7. įkeičiamo turto atžvilgiu nėra jokių galiojančių ar ateityje galinčių įsigalioti apsunkinimų, nebent kitos Paskolos sutarties sąlygos numato kitaip;

  18.8. Paskolos gavėjas pateikė visus su Užtikrinimo priemonėmis, Paskolos gavėjo ar Susijusio asmens (jeigu toks yra) finansine padėtimi susijusius konkrečius prašomus dokumentus;

19. Visos šių Bendrųjų sąlygų 18 punkte nurodytos sąlygos, taip pat Specialiosiose sąlygose nurodytos sąlygos, su kuriomis siejamas Paskolos sumos išmokėjimas Paskolos gavėjui, privalo būti įvykdytos Operatoriui priimtinu būdu ir forma. Operatorius turi visišką diskreciją savo nuožiūra, vienašališkai vertinti, ar konkrečios minėtos sąlygos, su kuriomis siejamas Paskolos sumos išmokėjimas, buvo įvykdytos tinkamai, ar ne. 

20. Operatorius turi teisę be jokių pasekmių sau ir Paskolos davėjams nedelsiant (be išankstinio įspėjimo) vienašališkai nutraukti šią Paskolos sutartį, pateikdamas apie tai pranešimą Paskolos gavėjui, jeigu per 20 dienų nuo Paraiškos sufinansavimo dienos nėra įvykdoma bet kuri iš šių Bendrųjų sąlygų 18 punkte nurodytų sąlygų, dėl kurių taikymo Šalys susitarė.

21. Operatorius turi teisę savo nuožiūra netaikyti Paskolos gavėjui vienos ar kelių sąlygų, numatytų šių Bendrųjų sąlygų 18 punkte.


VI. PASKOLOS SUMOS GRĄŽINIMO SĄLYGOS

22. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą ir moka Palūkanas Mokėjimų grafike nustatytais terminais. Iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos Paskolos gavėjas privalo grąžinti visą Paskolos sumą ir sumokėti Palūkanas, taip pat įvykdyti bet kokius kitus su Paskolos sutartimi susijusius mokėjimus.

23. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Paskolos sumą Mokėjimo grafike numatytu periodiškumu, kartu su Paskolos sutartyje numatytomis ir pagal ją apskaičiuotomis:

  23.1. Fiksuotosiomis palūkanomis;

  23.2. Kintamosiomis palūkanomis;

  23.3. Pelno dalimi (po sėkmingo Projekto įgyvendinimo).

24. Paskolos davėjams mokėtinos Fiksuotosios palūkanos nuo Paskolos sumos pradedamos skaičiuoti tą dieną (imtinai), kurią Platformoje sėkmingai sufinansuojama visa Paraiškos suma.

25. Paskolos davėjams mokėtinos Kintamosios palūkanos apskaičiuojamos Specialiosiose sąlygose numatyta tvarka ir periodiškumu, Paskolos gavėjui pateiktus Operatoriui visą reikalaujamą informaciją apie su Projekto turtu susijusias gautas pajamas, patirtas išlaidas. Mokėtinų Kintamųjų palūkanų dydis numatomas Specialiosiose sąlygose ir apskaičiuojamas iš Specialiosiose sąlygose numatytos Kintamųjų palūkanų normos atėmus Fiksuotųjų palūkanų normą.

26. Paskolos davėjams mokėtina Pelno dalis apskaičiuojama Paskolos sutarties termino pabaigoje, sėkmingai įgyvendinus Projektą ir realizavus įsigytą nekilnojamąjį turtą:

  26.1. Įgyvendinus Projektą ir realizavus Projekto turtą, Paskolos gavėjas Operatoriui pateikia visus su Projekto įgyvendinimu ir turto realizavimu susijusią informaciją;

  26.2. Operatorius apskaičiuoja ir Paskolos gavėjui pateikia pagal Specialiąsias sąlygas mokėtiną Pelno dalies sumą.

27. Visus mokėjimus pagal Paskolos sutartį privalo aktyviais veiksmais savarankiškai atlikti pats Paskolos gavėjas. Visi mokėjimai pagal Paskolos sutartį turi būti atlikti iš Paskolos gavėjo vardu atidarytos Sąskaitos į Specialiosiose sąlygose nurodytą sąskaitą.

28. Jeigu Paskolos gavėjas nori vykdyti mokėjimą ne iš savo vardu atidarytos Sąskaitos arba už Paskolos gavėjo mokėjimą pagal Paskolos sutartį nori atlikti trečiasis asmuo – apie tokius veiksmus Operatorius privalo būti tinkamai iš anksto, ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo mokėjimo atlikimo, raštu informuojamas, be to, mokėjimo paskirtyje privalo būti aiškiai nurodoma, jog toks mokėjimas vykdomas už konkretaus Paskolos gavėjo prievoles pagal šią Paskolos sutartį. Tinkamai nesilaikant šių reikalavimų, Paskolos gavėjas prisiima visą riziką, susijusią su pavėluotu tokių gautų mokėjimų užskaitymu ir administravimu, taip pat su pavėluotu tokių gautų sumų paskirstymu Paskolos davėjams. Pastaruoju atveju Paskolos gavėjas privalo atlyginti Operatoriui su tokio nesuderinto mokėjimo administravimu susijusias papildomas išlaidas.

29. Paskolos gavėjui tinkamai ir laiku neatlikus mokėjimų pagal šią Paskolos sutartį, Paskolos gavėjas privalo delspinigius ir (ar) kitus mokėjimus, numatytus Paskolos sutartyje ir Operatoriaus paskelbtuose Paslaugų įkainiuose.

30. Operatorius paskirsto į techninę sąskaitą gautas lėšas Paskolos davėjams ir iš gautų sumų atskaito Operatoriui priklausančius mokėjimus.

31. Pradelsus mokėti įmokas Paskolos gavėjo mokėtinos sumos, gavus pinigines lėšas, yra įskaičiuojamos tokia tvarka:

  31.1. pirma eile – Operatoriui priklausantys mokėjimai pagal Operatoriaus patvirtintus Paslaugų įkainius; 

  31.2. antra eile – Paskolos davėjams priklausančios netesybos;

  31.3. trečia eile – Paskolos davėjams priklausančios Palūkanos;

  31.4. ketvirta eile – Paskolos suma. 

32. Tais atvejais, kai Paskolos sutartis nutraukiama prieš terminą, Paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti visas pagal Paskolos sutartį priklausančias mokėti netesybas ir Palūkanas. Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjų atstovas, įgyja teisę reikalauti ir tų Palūkanų, kurios būtų sumokėtos, jeigu Paskolos gavėjas Paskolos sumą būtų tinkamai grąžinęs pagal Mokėjimų grafiką.

33. Paskolos gavėjui praleidus Mokėjimų grafike numatytus terminus, Paskolos gavėjas už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną moka 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.

34. Jeigu Mokėjimų grafike nurodytas visos Paskolos sumos grąžinimo terminas yra suėjęs, nuo paskutinės negrąžintos Paskolos sumos toliau skaičiuojamos Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose numatyto dydžio Palūkanos ir šių Bendrųjų sąlygų 33  punkte nurodyti delspinigiai.


VII. PROJEKTO TURTO PARDAVIMAS

35. Paskolos gavėjas, kuriam išmokėta Paskolos suma, įsipareigoja Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis įsigyti, išnuomoti ir realizuoti Projekto turtą. Paskolos gavėjas visais atvejais įsipareigoja Projekto turtą parduoti rinkos sąlygomis iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

36. Paskolos gavėjas turi teisę, iš anksto tokį veiksmą suderinęs su Operatoriumi, parduoti Projekto turtą prieš Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigą.

37. Visais atvejais Projekto turtą turi būti siekiama parduoti ne mažesne nei rinkos kaina ir ne mažesne kaina nei Projekto turto minimali pardavimo kaina nurodoma Specialiosiose sąlygose.

38. Neatsižvelgiant į Projekto turto pardavimo kainą, Paskolos gavėjas visais atvejais iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos privalo grąžinti visą Paskolos sumą ir sumokėti Palūkanas, taip pat įvykdyti bet kokius kitus su Paskolos sutartimi susijusius mokėjimus. Aiškumo dėlei, tokiu atveju jeigu Projekto turtas būtų parduodamas žemesne kaina nei buvo įsigytas, tai nesumažintų Projekto savininko mokėtinos Paskolos sumos.


VIII. IŠANKSTINIS PASKOLOS SUMOS GRĄŽINIMAS

39. Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti Paskolos sumą ar jos dalį anksčiau Paskolos sutartyje nustatyto termino prieš tai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį prieš planuojamą grąžinimą raštu informuodamas Operatorių. Pranešime apie išankstinį grąžinimą turi būti nurodyti Paskolos sutarties rekvizitai (data ir numeris), prieš terminą grąžinamos Paskolos sumos dydis ir mokėjimo diena, kurią planuojamą grąžinti Paskolos sumą.

40. Paskolos gavėjas gražindamas Paskolos sumą anksčiau Paskolos sutartyje numatyto termino, visais atvejais įsipareigoja grąžinti Palūkanas, kurios būtų mokėtinos už Minimalų Paskolos terminą, kuris nurodomas Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose.

41. Gavus pranešimą iš Paskolos gavėjo Bendrųjų sąlygų 39 punkte numatyta tvarka, Operatorius apskaičiuoja ir Paskolos gavėjui pateikia jo grąžinant Paskolos sumą ar jos dalį mokėtinas Palūkanas ir kitus vykdytinus mokėjimus, įskaitant Bendrųjų sąlygų 23 punkte nurodytus mokėjimus.

42. Paskolos gavėjas, pateikęs šių Bendrųjų sąlygų 39 punkte nurodytą pranešimą be atskiro rašytinio Operatoriaus sutikimo neturi teisės jo atšaukti ir yra laikomas besąlygiškai įsipareigojusiu grąžinti Operatoriaus pranešime nurodytą sumą nurodytu terminu. Paskolos gavėjui nesilaikant tokių savo įsipareigojimų, Operatorius turi teisę reikalauti netesybų, kitų mokėjimų ir (ar) mokesčių už mokėjimo prievolių pažeidimą, kokie būtų taikomi pažeidus Paskolos sutartį.

43. Jei šių Bendrųjų sąlygų 39 punkte nurodytas pranešimas neatitinka aukščiau nustatytų reikalavimų, Operatorius turi teisę neįskaityti Paskolos gavėjo lėšų išankstiniam Paskolos grąžinimui ir atlikto mėnesinio mokėjimo permoką grąžinti Paskolos gavėjui.

44. Paskolos gavėjui tinkamai iš anksto grąžinus Paskolos sumą ar jos dalį, Operatorius perskaičiuoja
ir atnaujina Mokėjimų grafiką.


IX. UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

45. Paskolos gavėjo prievolių įvykdymas pagal Paskolos sutartį yra užtikrinamas Specialiosiose sąlygose nurodytomis užtikrinimo priemonėmis, kurios turi būti pateikiamos iki Paskolos sumos išmokėjimo (jeigu Šalių nėra susitarta kitaip). Visi dokumentai bei sandoriai, kuriais sukuriamos Užtikrinimo priemonės, privalo būti Operatoriui priimtinos formos ir turinio, iš anksto suderintos su Operatoriumi.

46. Paskolos sutartis yra užtikrinama nekilnojamojo turto įkeitimu . Paskolos gavėjas turi užtikrinti, kad iki tokio nekilnojamojo turto įkeitimo momento bus įgyvendintos visos žemiau nurodytos sąlygos (išskyrus atvejus, kai Operatorius nusprendžia netaikyti vienos ar kelių iš žemiau nurodytų sąlygų ir apie tai informuoja raštu):

  46.1. Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui įkeičiamo nekilnojamojo turto įsigijimo dokumentus bei Valstybės įmonės „Registrų centras“ (arba atitinkamo kitos valstybės registro) išduotų dokumentų, patvirtinančių teises į įkeičiamą nekilnojamąjį turtą, kopijas;

  46.2. Paskolos gavėjas turi pateikti Operatoriui įkeičiamo turto nepriklausomą vertinimą atliktą su Operatoriumi iš anksto suderinto turto vertintojo, kuris ne senesnis nei 6 mėn. ir parengtas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pagrindu. Tokiu atveju jeigu įkeičiamas turtas esantis kitoje valstybėje, turto vertinimas atitinkamai turi būti parengtas pagal toje valstybėje turto vertinimą reglamentuojančius teisės aktus; 

  46.3. Operatoriui pareikalavus, Paskolos gavėjas. per Operatoriaus nurodytą protingą terminą. privalo sudaryti galimybę Operatoriaus įgaliotiems atstovams atvykti į Paskolos gavėjo nurodytą įkeisto turto buvimo vietą, kad būtų galima tinkamai patikrinti įkeisto turto būklę;

  46.4. Paskolos gavėjas privalo savo sąskaita sudaryti Operatoriui priimtiną įkeičiamo turto draudimo sutartį, pagal kurią naudos gavėju būtų nurodomas Operatorius ir užtikrinti tinkamą draudiminės apsaugos galiojimą iki visiško prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo momento ir tai įrodančius dokumentus pateikti Operatoriui. Įkeičiamas turtas turi būti tinkamai apdraustas viso Paskolos sutarties galiojimo metu; 

  46.5. Operatoriui pareikalavus, per Operatoriaus nurodytą terminą Paskolos gavėjas pateikia Operatoriui visus jo prašomos dokumentus ir informaciją, susijusią su įkeičiamu nekilnojamuoju turtu;

  46.6. Paskolos gavėjas įvykdo kitus Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytus veiksmus, kurie turi būti atlikti iki nekilnojamojo turto įkeitimo momento. 

47. Paskolos gavėjas turi užtikrinti, kad po nekilnojamojo turto įkeitimo momento bus įgyvendintos visos žemiau nurodytos sąlygos (išskyrus atvejus, kai Operatorius nusprendžia netaikyti vienos ar kelių iš žemiau nurodytų sąlygų ir apie tai informuoja raštu):

  47.1. Paskolos gavėjas privalo užtikrinti, kad įkeistas turtas būtų naudojamas tik pagal tikslinę jo paskirtį (įskaitant nuomos sutarčių pasirašymą ir administravimą) bei iš anksto su Operatoriumi suderintas naudojimo taisykles; 

  47.2. Paskolos gavėjas privalo saugoti įkeistą turtą, tinkamai jį prižiūrėti ir rūpintis jo būkle; 

  47.3. Bet kokių didesnių (ne kasdienių) įkeisto turto remonto darbų apimtį ir sąlygas iš anksto suderinti su Operatoriumi ir gauti Operatoriaus pritarimą prieš pradedant vykdyti remontą;

  47.4. Operatoriui pareikalavus, Paskolos gavėjas. per Operatoriaus nurodytą protingą terminą, privalo sudaryti galimybę Operatoriaus įgaliotiems atstovams atvykti į Paskolos gavėjo nurodytą įkeisto turto buvimo vietą, kad būtų galima tinkamai patikrinti įkeisto turto būklę; 

  47.5. Operatoriui pareikalavus, Paskolos gavėjas per Operatoriaus nurodytą terminą privalo atlikti pakartotinį nepriklausomą įkeisto turto vertinimą, siekiant nustatyti ar nėra sumažėjusi įkeisto turto vertė; 

  47.6. Paskolos gavėjas privalo be išankstinio raštiško ir aiškaus Operatoriaus pritarimo jokiu būdu, jokiomis formomis ir jokia apimtimi neperleisti įkeisto turto, jo jokia apimtimi nesuvaržyti; 

  47.7. Operatoriui pareikalavus, per Operatoriaus nurodytą terminą Paskolos gavėjas pateikia Operatoriui visus jo prašomus dokumentus ir informaciją, susijusią su įkeistu nekilnojamuoju turtu (įskaitant informaciją apie iš nekilnojamojo turto užimtumą, iš nuomos gautas pajamas, patirtas išlaidas per pastarojo mėnesio laikotarpį);

  47.8. Paskolos gavėjas privalo tinkamai vykdyti ir kitus su įkeičiamu turtu susijusius Paskolos sutartyje nurodytus įsipareigojimus (jeigu tokie būtų nurodyti), kurie turi būti vykdomi po nekilnojamojo turto įkeitimo momento.

48. Operatoriui nustačius, kad Paskolos gavėjas nevykdo, nebevykdo arba netinkamai vykdo nors vieną iš šių Bendrųjų sąlygų 46 ar 47 punktuose nurodytų įsipareigojimų, Operatorius turi teisę: 

  48.1. Raštu informuoti Paskolos gavėją apie įsipareigojimų nevykdymą arba neteisingą ir įpareigoti jį ištaisyti Paskolos sutarties vykdymo klaidas per Operatoriaus nurodytą terminą;

  48.2. Neištaisius Paskolos sutarties vykdymo trūkumų per Operatoriaus numatytą terminą skirti Paskolos gavėjui baudą lygią 5% Paskolos sumos (Užtikrinimo priemonių vėlavimo
mokestis); 

  48.3. Nutraukti Paskolos sutartį su Paskolos gavėju ir pareikalauti nedelsiant grąžinti likusią Paskolos sumą ir visus kitus pagal sutartį mokėtinus mokėjimus. 

49. Paskolos vykdymą užtikrinant nekilnojamuoju turtu visais atvejais privalo būti sudaromas maksimalios hipotekos sandoris (nebent Operatorius nurodo kitaip). Notarinės formos Užtikrinimo priemonių sandoriai sudaromi iš anksto su Operatoriumi suderintu laiku Operatoriaus pasirinktame notarų biure. 

50. Tais atvejais, kai Užtikrinimo priemonės sandoriui nėra privaloma notarinė forma, Operatorius turi teisę pareikalauti, kad toks sandoris vis tiek būtų sudaromas notariškai, Operatoriaus pasirinktame notarų biure. Jei Paskolos sutartis ar kiti Platformoje paskelbti dokumentai nenurodo kitaip, visi kaštai susiję su notariškai sudaromų sandorių tenka Paskolos gavėjui.

51. Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Paskolos gavėjo prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo, visos Užtikrinimo priemonės būtų galiojančios ir būtų galimybė, esant atitinkamuose Užtikrinimo priemonių sandoriuose numatytoms sąlygoms, priverstinai jas vykdyti. 

52. Įkeitimo sandoriuose Operatorius nurodamas kaip Paskolos davėjų (kreditorių) atstovas, o patys Paskolos davėjai nebus nurodomi tokiuose sandoriuose. Operatorius turės visas įkeitimo kreditorių atstovo teises ir pareigas, numatytas Paskolos sutartyje, Sutartyje dėl naudojimosi Platforma ir taikytinuose teisės aktuose.


X. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

53. Kiekviena Šalis garantuoja viena kitai, kad: 

  53.1. Šalys tinkamai susipažino su šios Paskolos sutarties nuostatomis (tiek Bendrosiomis sąlygomis, tiek Specialiosiomis sąlygomis, tiek kitais taikomais sutarties priedais), supranta
jų turinį ir su Paskolos sutarties sąlygomis sutinka laisva valia; 

  53.2. Šalis turi teisę sudaryti šią Paskolos sutartį, Užtikrinimo priemonių sandorius ir atitinkamų sutarčių sudarymas ir jų vykdymas neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, teismo, arbitražo ar kitų institucijų sprendimams, Šalių (juridinių asmenų) įstatams ir (ar) kitiems steigimo dokumentams, pagal kitas sutartis prisiimtiems įsipareigojimams; 

  53.3. Šalies atstovas, sudarantis šią Paskolos sutartį, veikia suteiktų įgaliojimų ribose, šie įgaliojimai jam yra suteikti nepažeidžiant taikomų teisės aktų, Šalies įstatų ir (ar) kitų steigimo dokumentų, valdymo organų sprendimų ir pan.;

  53.4. Šalys yra gavusios bet kokius reikalingus valdymo organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimus, sutikimus ir sprendimus šios Paskolos sutarties sudarymui ir Užtikrinimo
priemonių sandorių sudarymui, jeigu tokie sprendimai reikalingi.

54. Paskolos gavėjas įsipareigoja:

  54.1. Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais tinkamai pateikti Užtikrinimo priemones ir užtikrinti jų galiojimą;

  54.2. gautą Paskolos sumą naudoti tik pagal šios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą paskirtį, kaupti ir saugoti tai įrodančius dokumentus;

  54.3. Operatoriaus nustatyta tvarka ir periodiškumu teikti informaciją apie Projekto eigą, su Projektu susijusias pajamas, išlaidas patvirtinančius dokumentus, visą informaciją reikalingą apskaičiuoti Paskolos gavėjo mokėtinas Kintamąsias palūkanas ir Pelno dalį; 

  54.4. Nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti Operatorių apie su projektu susijusius pasikeitimus (ir pateikti su tuo susijusius dokumentus), įskaitant, bet neapsiribojant: 

    54.4.1. nuomos sutarties pasirašymas, nutraukimas ar pasikeitimas (ilgalaikės nuomos atveju); 

    54.4.2. įvykiai, kurie gali paveikti turto vertę, dėl kurių gali reikti remonto arba dėl kurių gali tapti sudėtinga išnuomoti turtą (pvz. gaisras, kitos avarinės situacijos);

    54.4.3. pasirašytas preliminarias nuomos ar pardavimo sutartis. 

  54.5. Operatoriui pareikalavus, pateikti per Operatoriaus nustatytą protingą terminą Paskolos sumos panaudojimą pagrindžiančius dokumentus Operatoriui priimtina forma ir sąlygomis;   

  54.6. Su Projektu susijusio nekilnojamojo turto nuomos ir (ar) pardavimo sutartis, kitus su turtu susijusius sandorius sudaryti rinkos sąlygomis ir kaina, neslėpti pajamų ir Operatoriui sąžiningai pateikti visą prašomą su Projektu ir su Projektu susijusiu nekilnojamuoju turtu susijusią informaciją. 

  54.7. iki Mokėjimų grafike numatyto galutinio termino grąžinti Paskolos sumą, sumokėti Palūkanas ir kitus Paskolos sutartyje numatytus mokėjimus, o negrąžinus Paskolos sumos, jos dalies ar Palūkanų ar kitų mokėjimų pagal Mokėjimų grafiką, mokėti delspinigius, taip pat kitus Paslaugų įkainiuose skelbiamus Operatoriaus mokesčius; 

  54.8. iki Paskolos sumos išmokėjimo termino pateikti Operatoriui visą informaciją apie visus galiojančius Paskolos gavėjo įsipareigojimus tretiesiems asmenims, gautas bei suteiktas garantijas, sudarytus laidavimo, prievolių įvykdymo užtikrinimo sandorius, taip pat visą kitą informaciją, kuri gali turėti esminės reikšmės Paraiškai, Paskolos davėjo pasiūlymui finansuoti Paskolos sumą, Paskolos sutarties sudarymui, vykdymui, galiojimui ir pasibaigimui;

  54.9. užtikrinti Operatoriaus galimybę patikrinti Paskolos gavėjo veiklą, įkeistą turtą, vykdomą veiklą Operatoriaus atstovui atvykus į Paskolos gavėjo buveinės vietą ir (ar) įkeisto turto buvimo vietą. Nesilaikant šio įsipareigojimo arba nepagrįstai delsiant jį įgyvendinti, Operatorius įgyja teisę: 

    54.9.1. taikyti Paskolos gavėjui 2,5% Paskolos sumos dydžio mokestį (Patikrinimo
prievolės nesilaikymo mokestis);

    54.9.2. nutraukti Paskolos sutartį dėl Paskolos gavėjo kaltės.

  54.10. nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo raštu pranešti Operatoriui, jei:

    54.10.1. negali laiku ir tinkamai atlikti bet kokių mokėjimų pagal Paskolos sutartį ar tinkamai ir laiku vykdyti kitus Paskolos sutartyje numatytus įsipareigojimus;

    54.10.2. įkeistas turtas yra sugadintas ar sunaikintas ar kitokiu būdu sumažėjo jo vertė;

    54.10.3. priimamas sprendimas dėl Paskolos gavėjo reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo, bankroto bylos Paskolos gavėjui iškėlimo ar neteisminės bankroto procedūros pradėjimo;

    54.10.4. pasikeitė bet kokia Paskolos gavėjo ar Susijusių asmenų (jeigu tokie yra) kontaktinė informacija;

    54.10.5. Paskolos sumą (ar jos dalį) planuojama panaudoti ne tam tikslui, kuri buvo nurodyta Paraiškoje;

    54.10.6. pasunkėja arba gali pablogėti Paskolos gavėjo finansinė padėtis (pvz. naujai
prisiimti skoliniai įsipareigojimai);

    54.10.7. atsiranda bet kokia aplinkybė dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti Paskolos gavėjo mokumas;

    54.10.8. atsiranda bet koks arbitražinis, teisminis ir (arba) kitas procesas (vykdymo ir kt.), kuris yra inicijuotas Paskolos gavėjo arba yra inicijuotas Paskolos gavėjo atžvilgiu, jeigu tai gali pabloginti Paskolos gavėjo finansinę padėtį;

  54.11. be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo:

    54.11.1. neteikti laidavimų bei garantijų, neįkeisti jokio savo turto tretiesiems asmenims;

    54.11.2. jokia apimtimi nesuvaržyti Operatoriui įkeisto turto;

    54.11.3. neimti ir nesuteikti bet kokio dydžio ar tipo paskolų ar kreditų;

    54.11.4. nemažinti įstatinio kapitalo, patiems neinicijuoti reorganizavimo, restruktūrizavimo, bankroto, pertvarkymo ar likvidavimo procedūrų;

    54.11.5. neatlikti kitų veiksmų, galinčių turėti svarią neigiamą įtaką tinkamam šios Paskolos sutarties vykdymui;

  54.12. iš anksto raštu informuoti Operatorių apie buveinės pakeitimą, numatomą ar esamą finansinės būklės pablogėjimą, numatomus atsiskaitymo uždelsimus ir apie visus kitus pasikeitimus, kurie gali daryti įtaką įsipareigojimų, kylančių iš arba susijusių su Paskolos sutartimi, vykdymui; 

  54.13. savo lėšomis padengti Užtikrinimo priemonių sutarčių sudarymo, registravimo, notaro, draudimo ir kitas Paskolos sutarties sudarymo ir (ar) su Paskolos sutarties sudarymu
susijusias išlaidas;

  54.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, kylančius iš ir (ar) susijusius su Paskolos sutartimi.

55. Šių Bendrųjų sąlygų 54 punkte nurodytų įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu Paskolos sutarties pažeidimu.

56. Operatorius, sužinojęs, kad egzistuoja 54.11 punkte nurodytos aplinkybės, o Paskolos gavėjas apie jas nėra pranešęs, turi teisę imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant Paskolos sutarties nutraukimą, Paskolos gavėjo veiklos Platformoje suspendavimą ar pašalinimą iš Platformos. 

57. Paskolos gavėjas įsipareigoja išnuomoti Specialiosiose sąlygose nurodytą Projekto turtą (tokiu atveju jeigu šio turto atžvilgiu nėra galiojančios nuomos sutarties), palaikyti ir administruoti jo nuomą. Tokiu atveju jeigu Paskolos gavėjas neišnuomoja Projekto turto per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo Paskolos suteikimo, arba jeigu nuomos sutartis nutraukiama ir per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą mėnesių nesudaroma nauja nuomos sutartis, Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Specialiosiose sąlygose nurodytą Padidintą palūkanų normą už laikotarpį, kurio metu nebuvo sudaryta Projekto turto nuomos sutartis. Padidintos palūkanų normos dydis ir jos taikymo sąlygos pateikiamos Specialiosiose sąlygose.

58. Paskolos gavėjas papildomai patvirtina ir garantuoja, kad:

  58.1. visi Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pareiškimai ir garantijos, susiję su Paskolos sutartimi, yra tikslūs, tikri, galiojantys bei patvirtinti Operatoriui pateiktais dokumentais;

  58.2. Paskolos sutarties sudarymo dieną neturi jokių kitų Operatoriui neatskleistų finansinių įsipareigojimų, įsipareigojimų pagal turto įkeitimo, laidavimo, garantijos ar kitas sutartis, kuriomis užtikrintas Paskolos gavėjo ar trečiųjų asmenų prievolių įvykdymas; 

  58.3. Paskolos gavėjui nėra iškelta ir nėra žinoma, kad ruošiamasi iškelti teisme ar arbitraže bylas, kuriose priimtas sprendimas galėtų padaryti neigiamą įtaką Paskolos gavėjo finansinei būklei, ūkinei veiklai ir (ar) pagal Paskolos sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;

  58.4. Paskolos gavėjo atžvilgiu nėra vykdomi kitų kompetentingų institucijų pradėti tyrimai (pvz. Valstybinės mokesčių inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos). 

59. Paskolos davėjai įsipareigoja: 

  59.1. Paskolos sutartyje numatyta tvarka bei sąlygomis suteikti Paskolos sumą Paskolos gavėjui; 

  59.2. neatskleisti Paskolos gavėjo konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų numatytais atvejais; 

  59.3. nesudaryti kliūčių Paskolos gavėjui tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį.

60. Tokiu atveju jeigu Operatoriui kyla įtarimas, kad Specialiosiose sąlygose nurodytas Projekto turtas išnuomotas ne rinkos sąlygomis, jis gali kreiptis į Paskolos gavėją su prašymu pateikti papildomus paaiškinimus ir įrodymus, kad nuomos sutartis sudaryta rinkos sąlygomis. Paskolos gavėjas įsipareigoja Operatoriui pateikti papildomus paaiškinimus ir įrodymus per Operatoriaus pranešime nurodytą protingą terminą. Tokiu atveju jeigu Paskolos gavėjas atsisako pateikti papildomus paaiškinimus ir įrodymus arba jeigu, įvertinus pateiktus paaiškinimus ir įrodymus, Operatorius turi pagrindą manyti, kad galimai pažeidžiamas 54.6 punkte nurodytas įsipareigojimas, Operatorius gali reikalauti, kad būtų sudaroma nauja nuomos sutartis arba vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Paskolos sutartį Bendrųjų sąlygų 66 punkte numatyta tvarka.


XI. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS PASKOLOS DAVĖJO INICIATYVA

61. Operatorius gali (tačiau neįsipareigoja) sukurti galimybę Paskolos davėjams perleisti savo turimas Reikalavimo teises (ar jų dalį) pasinaudojant Platformoje suteikiamu funkcionalumu – antrine rinka.

62. Antrinėje rinkoje įvykus Reikalavimo teisės (ar jos dalies) perleidimui asmuo perėmęs Reikalavimo teisę laikomas nauju Paskolos davėju pagal Paskolos sutartį ir Paskolos gavėjas įsipareigojimus privalo vykdyti šiam naujam Paskolos davėjui. Reikalavimo teisių perleidimas Antrinėje rinkoje jokia apimtimi neturi įtakos Paskolos gavėjo prisiimtiems įsipareigojimams pagal šią Paskolos sutartį, taip pat šių įsipareigojimų vykdymui.

63. Paskolos gavėjas sutinka, kad jo atžvilgiu turimos Reikalavimo teisės (ar jų dalis) Paskolos davėjo galės būti perleidžiamos.

64. Norintis perleisti turimas Reikalavimo teises Paskolos davėjas Privalo sutikti su Platformoje skelbiamomis Reikalavimo teisių perleidimo sutarties bendrosiomis sąlygomis.

65. Naudotojas, sutikęs su Reikalavimo teisių perleidimo sutarties bendrosiomis sąlygomis, asmeninėje Paskyroje gali: 

  65.1. pasirinkti savo turimas Reikalavimo teises (ar jų dalį), kurias siekia parduoti;

  65.2. nurodyti kainą už kurią siekia šias Reikalavimo teises (ar jų dalį) perleisti;

  65.3. pateikti Reikalavimo teisių perleidimo skelbimą Platformoje.


XII. PASKOLOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

66. Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjų įgaliotas atstovas, turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Paskolos sutartį, šiais atvejais: 

  66.1. Paskolos gavėjas visą ar dalį Paskolos sumos panaudoja ne pagal Paskolos sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą paskirtį; 

  66.2. Paskolos gavėjas pažeidžia bet kurį iš šių Bendrųjų sąlygų 46 ar 47 punktuose numatytų įsipareigojimų ir jų neištaiso per Operatoriaus numatytą terminą nuo Operatoriaus raštiško
pranešimo gavimo. 

  66.3. Paskolos gavėjas Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka nesumoka bet kokios pagal Paskolos sutartį mokėtinos sumos Paskolos sutartyje nustatytu terminu ir visiškai neištaiso pažeidimo per 10 darbo dienų nuo Operatoriaus raštiško pranešimo apie įsipareigojimo pažeidimą pateikimo; 

  66.4. Paskolos gavėjas pažeidžia šių Bendrųjų sąlygų 54 punkte numatytus įsipareigojimus ir tokio pažeidimo neištaiso per 5 darbo dienas nuo Operatoriaus raštiško pranešimo apie įsipareigojimo pažeidimą pateikimo; jei tokio pažeidimo ištaisyti objektyviai nebeįmanoma (arba nebėra prasmės), 5 darbo dienas dienų termino Operatorius nesuteikia ir šiuo Paskolos sutarties nutraukimo pagrindu gali remtis iškart; 

  66.5. paaiškėja, kad bet kuris iš Bendrųjų sąlygų 54 punkte numatytų Paskolos gavėjo patvirtinimų bei garantijų yra neteisingas, klaidinantis arba yra nebeišpildomas;

  66.6. Paskolos gavėjas ir (ar) Susiję asmenys įvykdo esminį savo įsipareigojimų, kylančių iš Užtikrinimo priemonių sandorių ar kitų šios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų su Paskolos sutartimi susijusių sandorių, pažeidimą; 

  66.7. Paskolos gavėjas arba bet kuris su juo Susijęs asmuo tampa nemokus arba pagal taikytinus teisės aktus paskelbia apie savo nemokumą;

  66.8. kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, dėl kurių Paskolos gavėjas ar bet kuris Susijęs asmuo (jeigu toks yra) tampa nepajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų, kylančių iš šios Paskolos sutarties, Užtikrinimo priemonių sandorių ar kitų šios Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų sandorių;

  66.9. Paskolos gavėjo ar kurio nors Susijusio asmens atžvilgiu pradedama bet kokia teisminė ar arbitražo procedūra, kuri, Operatoriaus nuomone, gali turėti esminės neigiamos įtakos tinkamam Paskolos sutarties sąlygų vykdymui;

  66.10. Paskolos gavėjui netinkamai vykdant ar nevykdant kito iš šios Paskolos sutarties kylančio savo įsipareigojimo ar iš kitų, naudojantis Platforma sudarytų, paskolos sutarčių
įsipareigojimų.

67. Paskolos gavėjas privalo atlyginti visus dėl Paskolos sutarties nutraukimo Paskolos davėjų patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. 

68. Tokiu atveju jeigu Operatorius nustato bent vieną iš šių Bendrųjų sąlygų 66 punkte nurodytų Paskolos sutarties nutraukimo pagrindų, Operatorius turi teisę pateikti Paskolos gavėjui rašytinį pranešimą, kuriuo nutraukiama Paskolos sutartis. Rašytinis pranešimas pateikiamas bent 5 dienas prieš Paskolos nutraukimo dieną.

69. Operatoriui nutraukus sutartį vienu iš 66 punkte nurodytų Paskolos sutarties nutraukimo pagrindų Operatorius turi teisę reikalauti, kad Paskolos gavėjas Operatoriaus pranešime numatytą Paskolos sutarties nutraukimo dieną sumokėtų: 

  69.1. visą negrąžintą Paskolos sumą,

  69.2. mokėtinas Palūkanas, Pelno dalį (jeigu taikoma) ir visas kitas pagal Paskolos sutartį mokėtinas sumas,

  69.3. taip pat visus pagal Paslaugų įkainius Operatoriui mokėtinus mokesčius (įskaitant Sutarties nutraukimo mokestį);

  69.4. Paskolos davėjų ir Operatoriaus patirtus nuostolius.

70. Visais atvejais Paskolos sutartis laikoma nutraukta ir 69 punkte nurodytos sumos tampa mokėtinos nuo Operatoriaus išsiųsto pranešimo gavimo dienos arba nuo pranešime nurodytos datos, jeigu ji nurodoma.

71. Paskolos davėjas suteikia įgaliojimą Operatoriui: 

  71.1. jo (Paskolos davėjo) vardu nutraukti Paskolos sutartį su Paskolos gavėju Paskolos sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

  71.2. veikti kaip Paskolos davėjų atstovui, vykdančiam išieškojimą pagal Paskolos sutartį, su visomis Įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis,

  71.3. kai tai yra būtina, užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą.

72. Operatorius, pareikalavęs grąžinti Paskolos sumą prieš nustatytą Paskolos grąžinimo terminą šių Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka, nenutraukia delspinigių ir bet kokių kitų taikytinų mokesčių skaičiavimo, kol Paskolos gavėjas pilnai neatsiskaitys su Paskolos davėjais bei Operatoriumi.


XIII. TURTO IŠIEŠKOJIMAS 

73. Paskolos davėjai ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad nutraukus Paskolos sutartį Operatorius gali savo nuožiūra: 

  73.1. automatiškai, be atskiro Paskolos davėjo pritarimo, perimti Paskolos davėjo Reikalavimo teises šiose Bendrosiose sąlygose bei Sutartyje dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma nustatyta tvarka, arba 

  73.2. veikti kaip Paskolos davėjo atstovas ir vykdyti išieškojimą pagal Paskolos sutartį, su visomis Įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis, bei, kai tai yra būtina, užtikrinti skolos išieškojimą.

74. Operatoriui pavedama atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Paskolos davėjų interesus ir administruoti skolos grąžinimą. Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjų atstovas, turi visas Įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises bei pareigas, ir šiuo tikslu joks atskiras įgaliojimas ar kitas savo turiniu tapatus dokumentas neprivalo būti atskirai sudaromas. Tokiu atveju, jeigu būtų reikalingas atskiras įgaliojimas, Paskolos davėjai įsipareigoja jį išduoti nedelsiant tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo iš Operatoriaus gavimo.

75. Operatorius, perėmęs Paskolos davėjų Reikalavimo teises ir (ar) veikdamas kaip Paskolos davėjų atstovas, deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau jokia apimtimi negarantuoja Paskolos davėjams, kad pavyks atgauti visą ar dalį skolos.

76. Operatorius turi teisę perduoti įgaliojimą atstovauti Paskolos davėjų interesus teisme bei kitose institucijose išieškojimo bendrovėms ar kitiems asmenims (pvz. advokatų kontoroms ir kt.).

77. Operatorius turi teisę savo nuožiūra laisvai disponuoti savo teisėmis pagal Paskolos sutartį bei Užtikrinimo priemonių sandorius ir naudotis turimais dokumentais bei informacija apie Paskolos gavėją. Operatorius vykdo priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto pagal įkeitimo sandorį ir atlieka visus su tuo susijusius veiksmus įkeitimo sandoryje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

78. Operatorius turi teisę perduoti įsipareigojimų išieškojimą iš Paskolos gavėjo tretiesiems asmenims (išieškojimo bendrovės, advokatų kontoroms ir kt.) ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Operatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus.


XIV. KOMUNIKACIJA IR KONFIDENCIALUMAS

79. Visa komunikacija, pranešimai ir kita informacija ar dokumentai, susiję su šia Paskolos sutartimi, pateikiami šiais būdais:

  79.1. per Operatoriaus administruojama Platformą, informaciją pateikiant atitinkamai Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo asmeninėse paskyrose;

  79.2. elektroniniu paštu; 

  79.3. per kurjerį arba registruotu paštu.

80. Laikoma, kad pateikta komunikacija gauta po 1 darbo dienos nuo jos išsiuntimo kai informacija teikiama 79.1 ir 79.2 punktuose numatytais atvejais ir po 3 darbo dienų kai informacija pateikiama 79.3 punkte numatytu atveju. 

81. Paskolos sutarties Specialiosios sąlygos, Užtikrinimo priemonių sandoriai ir kita informacija ir (ar) dokumentai, susiję su šiomis Specialiosiomis sąlygomis ir Užtikrinimo sandoriais yra laikytina konfidencialia informacija bei negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai atitinkamą informaciją yra būtina atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokią informaciją yra būtina atskleisti bet kuriai iš Šalių siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus, kylančius iš šios Paskolos sutarties.


XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82. Paskolos sutartis, kaip sutelktinio finansavimo sandoris, įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų, kylančių iš šios Paskolos sutarties, įvykdymo dienos.

83. Paskolos sutartis po jos sudarymo gali būti keičiama atskiru Šalių sutarimu rašytine forma. Visi šios Paskolos sutarties papildymai bei pakeitimai tampa neatsiejama šios Paskolos sutarties dalimi.

84. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti šias Bendrąsias sąlygas. Tokiu atveju Operatorius Platformoje paskelbia naująją Bendrųjų sąlygų redakciją bei iš anksto informuoja apie tai Platformos Paskolos gavėjus ir Paskolos davėjus. Naujoji Bendrųjų sąlygų redakcija įsigalioja Operatoriaus nurodytą dieną ir yra taikoma tik tuomet, kai Platformoje sudaroma Paskolos sutartis jau po naujosios Bendrųjų sąlygų redakcijos įsigaliojimo (t. y. naujoms, po naujosios Bendrųjų sąlygų redakcijos įsigaliojimo sudaromoms Paskolos sutartims). Tuo tarpu Šalims jau sudarius Paskolos sutartį, ji gali būti keičiama tik šių Bendrųjų sąlygų 83 punkte numatytu būdu, t. y. atskiru Šalių susitarimu.

85. Sudarius Paskolos sutartį, jos neatsiejama dalimi taip pat tampa šie dokumentai: 

  85.1. Mokėjimų grafikas; 

  85.2. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojusi Sutartis dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma www.inrento.com;

  85.3. Platformoje paskelbta Paraiška ir Paskolos davėjų veiksmai Platformoje, susiję su finansavimo teikimu pagal paskelbtą Paraišką;

  85.4. sąskaitos išrašas, kuriame atsispindi kiekvieno Paskolos davėjo, finansuojančio Paskolos gavėją, skolinamų pinigų pervedimo faktas ir suma.

86. Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjai sutinka ir supranta, kad Operatorius turi teisę perleisti Platformos administravimą kitam operatoriui, turinčiam teisę administruoti sutelktinio finansavimo platformą pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą. Tokiu atveju naujas operatorius perima visas Operatoriaus teises ir pareigas pagal Paskolos sutartį ir pagal kitus tarp Paskolos davėjų, Paskolos gavėjų ir Operatoriaus sudarytus susitarimus. Apie tokį administravimo perleidimą Operatorius iš anksto informuoja Paskolos gavėją ir Paskolos davėjus vienu ar daugiau iš Bendrųjų sąlygų 79 punkte nurodytų būdų.

87. Tokiu atveju jeigu Platformos administravimas perleidžiamas Bendrųjų sąlygų 86 punkte numatyta tvarka, visos Paskolos gavėjo bei Paskolos davėjų teisės ir pareigos, kylančios iš šios Paskolos sutarties ir (ar) iš kitų su Operatoriumi sudarytų susitarimų išliks nepakitusios. 

88. Šiai Paskolos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

89. Iš šios Paskolos sutarties kylantys ginčai tarp Šalių yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus rasti taikaus sprendimo, ginčas yra sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Operatoriaus buveinės vietą.

90. Jeigu Platformoje Paskolos sutartis (ar bet kuris su ja susijęs dokumentas) skelbiamas lietuvių
kalba ir kita, užsienio kalba, pirmenybė teikiama Paskolos sutarčiai ir dokumentams lietuvių
kalba.

Pranešimas apie slapukus
Slapukus naudojame reklamai, analizei ir mūsų svetainės gerinimui. Jeigu sutinkate patvirtinkite šį pranešimo langelį. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite Privatumo politika.