statistika

Statistinė
informacija

Statistika, metinės ataskaitos ir InRento veiklos rezultatai

InRento skaičiai

Pritrauktos investicijos
27,451,829 EUR
Vidutinės investicijos metinė grąža
13.23%
Vėluojančios paskolos
EUR
Vnt.
0 EUR
Vidutinis investuojančių skaičius per projektą
164 investuot.
Aktyvūs investuotojai
2833
VIDUTINĖ METINĖ PROJEKTO GRĄŽA
9.42%

Pilnai realizuoti projektai

InRento siūlomos investicijos skirtingai negu dauguma alternatyvų turi palūkanų pagal infliaciją indeksavimą ir kapitalo prieaugį. Šie paramaterai leidžia investuotojams efektyviau apsisaugoti nuo infliacijos ir sugeneruoti didesnę grąžą periodais kada infliacija yra aukšta.

Pilnai realizuoti projektai
EUR
Vnt.
3,386,045 EUR
Vidutinė metinė grąža
13.38%

InRento sufinansuoti projektai

Sufinansuota suma
27,451,829 EUR
Paskolų portfelį
EUR
%

Mūsų paskolų portfelis pasižymi aukštu istoriniu stabilumu ir stabiliu augimu, o vėluojančių mokėjimų ir nemokių paskolų rodikliai – išlieka pirmaujantys rinkoje.

Sufinansuoti 26.9M
Užbaigti projektai 4.5M
Vėluojančios 0M
Nevykdomos 0M
Nuostolingos 0M
Nekilnojamo turto portfelis
EUR
%

Čia yra pateikiamos finansuotų nekilnojamų turtų kategorijas proporcingas visam portfeliui.

Gyvenamasis 23M
Komercinis 1.8M
Medicinos 0.3M
Viešbučių 1.9M
Kitų 0M
Vėlavimo apibrėžimas

Projekto savininkas vėluoja daugiau kaip 14 dienų mokėti palūkanų mokėjimą arba dalinai ar pilnai grąžinti paskolą konkrečiam paskolos etapui. Delspinigiai už vėlavimą yra taikomi nuo pirmosios vėlavimo dienos.

Nevykdymo apibrėžimas

Projekto savininkas daugiau kaip 90 dienų vėluoja vykdyti materialų kredito įsipareigojimą, nesvarbu ar tai palūkanos ar paskolos grąžinimas arba UAB InRento manymu projekto savininkas greičiausiai nesumokės visos sumos arba kitaip neįvykdys savo kreditinių įsipareigojimų, susijusių su atitinkama paskola, nesiimant tam tikrų veiksmų, kaip antai užtikrinimo priemonių realizavimo. Delspinigiai yra skaičiuojami nuo pirmosios vėlavimo dieno ir materialus kredito įsipareigojimas yra laikomas EUR 20,000 ir daugiau. Nesugebėjimo įvykdyti finansinius įsipareigojimus tikimybės požymiais laikomi šie elementai:
a) įvyko būtinas su paskola susijusio kreditinio įsipareigojimo restruktūrizavimas, kai buvo tikėtina, kad finansinis įsipareigojimas sumažės dėl reikšmingo pagrindinės sumos grąžinimo įmokų, palūkanų arba (kai tinka) susijusių mokesčių panaikinimo ar atidėjimo. Laikoma, kad būtinas restruktūrizavimas įvyko, kai projekto savininkui, kuris iškilo arba netrukus iškils sunkumų vykdant savo finansinius įsipareigojimus, buvo suteikta lengvatų;
b) projekto savininkas prašė suteikti arba jam buvo suteiktas bankrutuojančio asmens statusas ar panaši apsauga, kad jis galėtų išvengti su atitinkama paskola susijusio kreditinio įsipareigojimo grąžinimo investuotojams arba jį atidėti. Jeigu kredito sutartyje projekto savininkui aiškiai leidžiama pakeisti mokėjimo grafiką arba tam tikromis sąlygomis sustabdyti arba atidėti mokėjimus ir jeigu projekto savininkas veikia pagal toje kredito sutartyje suteiktas teises, pakeisti, sustabdyti arba atidėti mokėjimai nelaikomi pradelstais, tačiau pradelstų dienų skaičiavimas grindžiamas nauju mokėjimo grafiku, kai jis bus patikslintas. Nepaisant to, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai išanalizuoja tokių mokėjimo grafiko pakeitimų arba mokėjimų sustabdymo ar atidėjimo priežastis ir įvertina nesugebėjimo įvykdyti finansinius įsipareigojimus tikimybės galimybę, kaip nurodyta aukščiau.
Paskolos įsipareigojimų neįvykdymo atveju UAB InRento nedelsdami informuoja klientus el. paštu.

Nevykdomos paskolos
Nevykdomų paskolų skaičius
0
Faktinis įsipareigojimų nevykdymo rodiklis
0% | 0 / 145
Tikėtinas nevykdymo rodiklis
0% | 0 / 145
Rizikos klasėABCD
Nevykdomų paskolų skaičius0000
Faktinis įsipareigojimų nevykdymo rodiklis0% | 0 / 120% | 0 / 1160% | 0 / 100% | 0 / 0
Tikėtinas nevykdymo rodiklis0% | 0 / 120% | 0 / 1160% | 0 / 100% | 0 / 0
Taikoma apskaičiavimo metodologija apskaičiuoti faktinį įsipareigojimų nevykdymo rodiklio pagal paskolų rizikos kategorijas

Vadovaujantis Reglamento (ES) 2020/1503 20 straipsnio 1 dalies a punktu, nurodytai informacijai atskleisti UAB “InRento” apskaičiuoja paprastąjį vienerių metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio vidurkį per visą istorinį stebėjimo laikotarpį, naudodama nepersidengiančius 12 mėnesių stebėjimo langus.
Apskaičiuodami aukščiau nurodytą vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį UAB InRento užtikrina visas šias sąlygas:
a) vardiklį sudarytų 12 mėnesių stebėjimo intervalo pradžioje stebėtų paskolų, kurių įsipareigojimai vykdomi, skaičius;
b) skaitiklis apimtų visas į vardiklį įtrauktas paskolas, su kuriomis 12 mėnesių stebėjimo intervale buvo susijęs bent vienas įsipareigojimų neįvykdymo atvejis.
Paskolos, kurių mokėjimas 12 mėnesių stebėjimo laikotarpiu pagal mokėjimo grafiką nenumatytas, į duomenų rinkinį, naudojamą to laikotarpio įsipareigojimų neįvykdymo rodikliui apskaičiuoti, nėra įtraukiamos.
UAB “InRento” skaičiuodamas faktinį nevykdymo rodiklį grindžia faktiniais paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodikliais naudojant vidinius duomenis. Istorinių duomenų stebėjimo laikotarpio trukmė yra UAB “InRento” visų suteiktų paskolų istoriniai duomenys.
Skelbdami faktinius visų paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius pagal Reglamento (ES) 2020/1503 20 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį, UAB InRento naudoja nesutampančius 12 mėnesių stebėjimo intervalus, apskaičiuoja aritmetinius visą ankstesnį stebėjimo laikotarpį stebėtus vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių vidurkius pagal rizikos kategorijas.
Apskaičiuodami vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį pagal rizikos kategorijas UAB InRento užtikrina, kad būtų laikomasi visų šių sąlygų:
a) vardiklį sudarytų rizikos kategorijos, kurios įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis skaičiuojamas, 12 mėnesių stebėjimo laikotarpio pradžioje stebėtų paskolų, kurių įsipareigojimai vykdomi, skaičius;
b) skaitiklis apimtų visas į vardiklį įtrauktas paskolas, su kuriomis 12 mėnesių stebėjimo laikotarpiu buvo susijęs bent vienas įsipareigojimų neįvykdymo atvejis.
Taikant 2 dalį, paskolos, kurių mokėjimas 12 mėnesių stebėjimo laikotarpiu pagal mokėjimo grafiką nenumatytas, į duomenų rinkinį, naudojamą to laikotarpio įsipareigojimų neįvykdymo rodikliui apskaičiuoti, nėra įtraukiamos.

Taikoma apskaičiavimo metodologija apskaičiuoti tikėtino įsipareigojimų nevykdymo rodiklio pagal paskolų rizikos kategorijas

Skelbdami tikėtinus visų paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius pagal Reglamento (ES) 2020/1503 20 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį, UAB InRento savo tikėtinų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių pagal rizikos kategorijas įverčius grindžia faktiniais paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodikliais pagal rizikos kategorijas, apskaičiuojamais pagal 3 straipsnį.
Taikant 1 dalį ir neatsižvelgiant į tai, ar tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio įverčiams nustatyti UAB InRento naudoja vidinius duomenis, o istorinių duomenų stebėjimo laikotarpio trukmė yra UAB “InRento” visų suteiktų paskolų istoriniai duomenys.

Metinės ataskaitos

InRento yra licencijuota ir prižiūrima finansų įstaiga, mes esame įsipareigoję pilnam skaidrumui ir aukščiausiems operaciniams standartams. Prisijungę ir patvirtinę savo tapatybę, čia galite rasti audituotas finansines UAB InRento ataskaitas.