Privatumo politika

Ši privatumo politika („Politika“) nustato pagrindines UAB InRento („InRento“ arba „mes“) interneto svetainės www.inrento.lt lankytojų, naujienlaiškių prenumeratorių, klientų, jų atstovų, naudos gavėjų, užtikrinimo priemones pateikusių asmenų bei kandidatų į InRento siūlomas darbo pozicijas („Jūsų“) asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

UAB InRento

 Juridinio asmens kodas  

 305519977

 Buveinė adresas

Kauno g. 22-501, Vilnius, LT-03212, Lietuva 

Tvarkydama Jūsų duomenis InRento taip pat vadovaujasi, be kita ko, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais taikytinais teisės aktais bei priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

Bet kokie šios Politikos atnaujinimai, jeigu tokių būtų, visuomet publikuojami InRento interneto svetainėje.

Iškilus bet kokiems klausimams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų apsauga ar šia Politika, susisiekite su mumis el. paštu info@inrento.com.

1. Asmens duomenų tvarkymas sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo tikslu

1.1. InRento tvarko savo klientų (finansuotojų bei projektų savininkų), jų atstovų bei klientų prievoles užtikrinančių asmenų duomenis sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo tikslu. Teikdama sutelktinio finansavimo paslaugas InRento vadovaujasi Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymu bei su klientais (ar prievoles užtikrinančiais asmenimis) sudarytomis sutartimis.

1.2. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog siekdama tinkamai suteikti sutelktinio finansavimo paslaugas, InRento taip pat tvarko Jūsų asmens duomenis šiais susijusiais tikslais: 

  1.2.1. siekiant įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus (numatytus taikytinuose teisės aktuose bei InRento vidaus politikose);

  1.2.2. siekiant išsiieškoti įsiskolinimą InRento arba finansuotojų atžvilgiu (vadovaujantis sudarytomis sutartimis);

  1.2.3. siekiant įgyvendinti kitus InRento veiklai taikytinus reikalavimus (numatytus taikytinuose teisės aktuose).

1.3. Atitinkamai tikslais InRento tvarko šiuos klientų (jų atstovų) bei klientų prievoles užtikrinančių asmenų asmens duomenis:

  1.3.1. asmens tapatybę patvirtinančius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, asmens atvaizdą, pilietybę ir pan.);

  1.3.2. kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir pan.);

  1.3.3. duomenis apie duomenų subjekto ryšius su juridiniais asmenimis (pareigos atstovaujamoje bendrovėje, duomenys apie asmens dalyvavimą juridinių asmenų kontrolėje ir pan.);

  1.3.4. duomenis, kliento naudojamus prisijungimui prie InRento interneto svetainėje esančios kliento paskyros (kliento naudotojo ID, slaptažodis ir pan.);

  1.3.5. finansinius duomenis (asmens kreditingumo reitingą, finansinius įsipareigojimus, pajamas, duomenis apie nuosavybę, paskolas, informaciją apie InRento platformoje sudarytus sandorius, jų apimtį ir pan.);

  1.3.6. duomenis apie kliento (finansuotojo) turimas žinias bei patirtį investavimo srityje;

  1.3.7. kitus duomenis, kurie yra būtini InRento paslaugų teikimui.

1.4. Minetus asmens duomenis, reikalingus tinkamam sutelktinio finansavimo paslaugų teikimui, InRento gauna tiesiogiai iš Jūsų (kai juos pateikiate) arba kitų šaltinių (pvz., valstybinių duomenų bazių, tokių kaip VĮ „Registrų centras“ administruojamos sistemos, ir pan). 

1.5. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra saugomi 10 metų nuo sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus.


2. Asmens duomenų tvarkymas Jūsų užklausų administravimo tikslu

2.1. Jums susisiekus su InRento (el. paštu, telefonu, pateikus užklausas per socialinių tinklų paskyras ar bet kokiu kitu būdu), atitinkamų užklausų administravimo tikslu bus tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys, siekiant, be kita ko, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, o esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti InRento interesus.

2.2. Nurodytų duomenų tvarkymo pagrindas įprastai yra InRento teisėtas interesas. Kai kuriais atvejais Jūsų pateiktų užklausų ar skundų administravimo pagrindu gali būti teisės aktų reikalavimų vykdymas.

2.3. Pateikdami užklausas laikykitės bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų – nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini siekiamam tikslui, t. y. užklausos, skundo, laiško ar prašymo išdėstymui.

2.4. Jūsų pateikti asmens duomenys įprastai yra saugomi iki 3 metų, nebent kitokį saugojimo laikotarpį lemia tokios aplinkybės kaip būtinybė ginti InRento ar kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui. Saugojimo laikotarpis taip pat gali kisti ir nuo teisės aktuose nustatytų reikalavimų, todėl atitinkami Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį.


3. Asmens duomenų tvarkymas statistikos tikslu

3.1. Vykdydamas Sutelktinio finansavimo įstatymo reikalavimus, InRento tvarko Jūsų asmens duomenis statistiniais tikslais (pvz., atskleisti viešai InRento administruojamoje platformoje sudarytų sandorių sumą, investicijų sumą ir pan.). Pažymime, kad atitinkami duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad neliktų galimybės identifikuoti konkretaus duomenų subjekto (duomenys yra nuasmeninami).

3.2. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo InRento atžvilgiu taikomų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių InRento pareigą skelbti statistinius duomenis.


4. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

4.1. InRento interneto svetainėje Jums yra suteikta galimybė užsiprenumeruoti el. paštu siunčiamus naujienlaiškius apie naujausius svetainėje skelbiamus sutelktinio finansavimo projektus, taip pat naujienas susijusias su InRento veikla. Mes taip pat galime susisiekti su Jumis per socialines platformas, telefonu, laišku ar kitu alternatyviu būdu tam, kad informuotume Jus apie savo teikiamas paslaugas bei galimybes investuoti. 

4.2. Aukščiau nurodytais atvejais InRento Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu gauto Jūsų sutikimo pagrindu.

4.3. Šių Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą Jūs atšaukiate iki nurodyto saugojimo termino pabaigos.

4.4. InRento, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, taip pat gali tvarkyti esamų klientų duomenis (el. pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslu teisėto bendrovės intereso pagrindu.

4.5. Bet kuriuo atveju Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Jums siunčiamų InRento naujienlaiškių paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba kreipdamiesi į mus raštu (el. paštu info@inrento.com.

4.6. InRento taip pat gali rinkodaros tikslu vykdyti ir Jūsų asmens duomenų profiliavimą tam, kad Jums būtų galima pateikti individualiai pritaikytus, konkretesnius ir aktualesnius pasiūlymus ar sprendimus. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, būdu arba tam paprieštarauti. Savo nesutikimą dėl duomenų tvarkymo automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą arba nesutikimą dėl taikomo vien automatizuoto, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdo (nenurodant nesutikimo motyvų) galite pateikti mūsų el. paštu info@inrento.com.


5. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymas

5.1. InRento Jūsų asmens duomenis (CV, motyvacinį laišką ar pan.) tvarko kai atitinkamą informaciją pateikiate kandidatuodami į InRento siūlomą darbo poziciją. Atitinkamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant atitinkamus duomenis.

5.2. Jūsų pateiktų duomenų saugojimo terminas priklauso nuo InRento vykdomos atrankos į konkrečią darbo poziciją trukmės. Pasibaigus atitinkamai atrankai InRento Jūsų asmens duomenis tvarkys tik tuo atveju, jeigu Jūs dėl to išreikšite atskirą sutikimą.

5.3. Jums savo iniciatyva pateikus InRento savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmens duomenis, kuomet mes nesame paskelbę jokio konkurso, atitinkami Jūsų duomenis gali būti saugomi ir naudojami vėlesnių personalo atrankų tikslais iki 1 metų. InRento taip pat turi teisę gauti Jūsų CV duomenis iš darbuotojų atrankos paslaugų teikėjų bei darbo paieškos portalų, jeigu tokius duomenis esate jiems pateikę.

5.4. Siųsdami InRento savo asmens duomenis vykdomų ar ateityje vykdytinų atrankų tikslu, laikykitės bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikite perteklinės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų kandidatūra.


6. Interneto svetainėje naudojami slapukai

6.1. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje www.inrento.lt, mes galime slapukų ir (ar) kitų analogiškų technologinių sprendimų pagalba tvarkyti Jūsų IP adresą, kitus Jūsų suteikiamus tinklo duomenis.

6.2. Slapukai yra mažos rinkmenos (duomenų failai), siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir pan.). Jų pagalba mūsų interneto svetainė gali „prisiminti“ Jūsų veiksmus, parinktis, atliktas operacijas ir kitus veiksmus, atliekamus mūsų interneto svetainėje. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį Jūsų pirmo apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu.

6.3. Mūsų interneto svetainėje yra naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas ir rūšis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

InRento slapukai:    
PHPSESSID Privalomi slapukai. Identifikuoja vartotojo sesija.Atidarius puslapįSessioniki 255 bitų
REMEMBERMEFunkciniai slapukai. Išsaugo duomenis "Įsiminti mane" funkcija kai vartotojas prisijungia.Atidarius puslapį30 dienųiki 255 bitų
affdataFunkciniai slapukai. Parodo kada vartotojas ateina per pakvietimo nuorodą.Atidarius puslapį90 dienųiki 255 bitų
cookie_notice (local storage)Funkciniai slapukai. Parodo kada vartotojas patvirtina slapukų politiką.Atidarius puslapįNeribotai1 baitas
Trečiųjų šalių slapukai    
__cfduidAnalitiniai slapukai. Cloudflare vartotojo identifikacija.Atidarius puslapį30 dienųiki 255 bitų
_gaAnalitiniai slapukai. Google analitikos vartotojo identifikacija.Atidarius puslapį2 metusiki 255 bitų
_gidAnalitiniai slapukai. Google analitikos vartotojo identifikacija.Atidarius puslapį24 valandasiki 255 bitų
_gat_gtag_UA_184471090_1Analitiniai slapukai. Google analitikos duomenys.Atidarius puslapį1 minutęiki 255 bitų
click_idFunkciniai slapukai. Atpažįsta, kad vartotojas ateina per pakvietimo (affiliate) nuorodąAtidarius puslapį30 dienųiki 255 bitų
crisp-client* (name is dynamic)Funkciniai slapukai. Crisp susirašinėjimo paslaugos identifikacija.Atidarius puslapį6 mėnesiusiki 255 bitų

 

6.4. Daugiau naudingos informacijos apie slapukus, jų kontroliavimą bei šalinimą galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.


7. Asmens duomenų gavėjai

7.1. Vykdydama savo veiklą InRento gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus (paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Atitinkamiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui. Sąskaitos atidarymo pas Mokėjimo paslaugų teikėją tikslais, InRento surinks ir perduos Jūsų informaciją bei dokumentus Mokėjimo paslaugų teikėjui - MANGOPAY SA, įmonės kodas B173459, registruotos buveinės adresas 2, Avenue Amélie, L-1125 Liuksemburgas. Minėta informacija surenkama ir perduodama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais.

7.2. InRento Jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti ir šiems duomenų gavėjams:

  7.2.1. valstybės institucijoms ir registrams (Lietuvos bankui, Statistikos departamentui, notarams, teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, advokatams ir pan.);

  7.2.2. jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“);

  7.2.3. mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams bei finansų įstaigoms, kurių paslaugomis vykdant savo veiklą naudojasi InRento;

  7.2.4. kitoms įmonėms, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui arba paslaugų teikimui;

  7.2.5. kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti;

7.3. Visais atvejais yra dedamos protingos pastangos užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.

7.4. InRento veiklos vykdymui nėra reikalinga perduoti Jūsų asmens duomenis gavėjams, įsikūrusiems už Europos Sąjungos (ES) / Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Visgi, jeigu išimtiniais atvejais dalį Jūsų duomenų būtų reikalinga perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES/EEE ribų, InRento imsis vienos iš Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytų saugumo priemonių bei užtikrins šių perduodamų duomenų saugumą.


8. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

8.1. Jūs, kaip duomenų subjektai, savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias teises:

  8.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;

  8.1.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

  8.1.3. reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;

  8.1.4. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

  8.1.5. reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;

  8.1.6. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu;

  8.1.7. atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

8.2. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, kreipkitės į mus raštu (el. paštu info@inrento.com): nurodykite konkrečią teisę, detalizuokite jos įgyvendinimo apimtį, taip pat pateikite savo kontaktinius duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą – kuriuo registravotės mūsų platformoje, telefono numerį). Jeigu mums trūks informacijos tam, kad galėtume tinkamai išanalizuoti Jūsų prašymą, su Jumis nedelsiant susisieksime. Atkreipiame dėmesį, jog Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises įgyvendiname vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei kompetentingų institucijų gairėmis.

8.3. Jeigu manote, kad InRento Jūsų asmens duomenis tvarko neteisėtai ar pažeisdama Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, skatiname pirmiausia nedelsiant susisiekti su mumis (el. paštu info@inrento.com). Tokiu būdu galėsime kartu rasti operatyviausią bei abiem šalims optimalų problemos sprendimą.