Naudojimosi platforma sutartis

I. SĄVOKOS

1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šioje Sutartyje didžiąja raide vartojamos sąvokos turi lentelėje žemiau nurodytas reikšmes:

1.1. Antrinė rinka

Platformoje esantis funkcionalumas, kurio pagalba Naudotojai gali perleisti kitiems Naudotojams savo turimas Reikalavimo teises.

1.2. Finansuotojas

Naudotojas, Sutelktinio finansavimo lėšomis finansuojantis (įsipareigojęs finansuoti) Platformoje paskelbtą Projektą;

1.3. Mokėjimų grafikas

Platformoje pateikiamas grafikas, pagal kurį Projekto savininkas privalo grąžinti Paskolos sumą, mokėti Palūkanas ir kitas iš anksto žinomas pagal Paskolos sutartį mokėtinas sumas.

1.4. Naudotojas

Platformoje paskyrą sukūręs asmuo, kuris ketina finansuoti Projektą.

1.5. Operatorius

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius UAB InRento, juridinio asmens kodas 305519977, registruotos buveinės adresas: Kauno g. 22-501, Vilnius, LT-03212, Lietuva.

1.6. Paraiška

Projekto savininko Platformoje pateiktas viešas siūlymas sudaryti Paskolos sutartį pagal iš anksto su Operatoriumi suderintas ir jo patvirtintas sąlygas. Paraiškoje pateikiama pagrindinė informaciją apie Projektą ir pagrindinės jo sąlygos.

1.7 Paskyra

Platformoje sukuriama individuali Naudotojo paskyra, kuri apsaugoma unikaliu slaptažodžiu ir suteikia Naudotojui galimybę naudotis Platformoje teikiamais funkcionalumais, teikti Paraiškas ir (ar) finansuoti Projektus.

1.8. Finansavimo laikotarpis

Laikotarpis, per kurį siekiama surinkti Paskolos sumą Projektui finansuoti.

1.9. Paskolos davėjas

Finansuotojas (fizinis arba juridinis asmuo), kuris yra Paskolos sutarties šalimi ir kuris naudodamasis Platforma suteikė Paskolos sumą Paskolos gavėjui.

1.10. Paskolos gavėjas

Paskolos sutarties šalis (juridinis asmuo), kuriai, pagal per Platformą sudarytą Paskolos sutartį, suteikta Paskolos suma.

1.11. Paskolos sutartis

Finansuotojų ir Projekto savininko Platformos pagalba sudaromas sutelktinio finansavimo sandoris, kuriuo Finansuotojas suteikia Sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininko įgyvendinamam Projektui. Paskolos sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sąlygos su visais jų priedais, pakeitimais bei papildymais.

1.12. Paskolos suma

Paskolos davėjų sufinansuota suma, suteikiama kaip paskola Paskolos gavėjui, kurią Paskolos gavėjas turi grąžinti Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis;

1.13. Sąskaita

Mokėjimo paslaugų teikėjo (toliau – Mokėjimo paslaugų teikėjas) administruojamoje sistemoje atidaryta unikali Naudotojo sąskaita.

1.14. Sutartis

Šis dokumentas, sutartis dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma.

1.15. Palūkanos

Atlygis už suteiktą Paskolos sumą (kaip tai apibrėžta Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose).

1.16. Paslaugų įkainiai

Platformoje skelbiami Operatoriui už teikiamas paslaugas mokėtini mokesčiai.

1.17. Platforma

Operatoriaus administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.inrento.lt, per kurią Finansuotojai gali suteikti Sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininkui.

1.18. Priimtinumo testas

Finansavimo sandorio priimtinumo Finansuotojui vertinimas, kurio metu Operatorius prašo Finansuotojo pateikti informaciją apie Naudotojo žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su planuojamo sudaryti finansavimo sandorio rūšimi ir vertina tokios finansavimo rūšies priimtinumą finansuotojui.

1.19. Projektas

Verslo reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas Projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas iš Finansuotojų siekia pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas;

1.20. Projekto savininkas

Naudotojas, kuris siekia savo inicijuojamam Projektui per Platformą iš Finansuotojų pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas.

1.21. Reikalavimo teisės

Paskolos davėjo reikalavimo teisės į Paskolos gavėją pagal Paskolos sutartį, kurių dydis nurodomas Specialiosiose sąlygose su visomis su jomis susijusiomis ar iš jų kylančiomis teisėmis.

1.22. Sutelktinio finansavimo lėšos

Finansuotojo per Platformą Projekto savininkui suteikiamos lėšos.

1.23. Užtikrinimo priemonės

Įkeitimas, laidavimas, garantija ar kitokia užtikrinimo priemonė, kuria užtikrinami Projekto savininko finansiniai įsipareigojimai Finansuotojams.

2. Kitos aukščiau nenurodytos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Paskolos sutartyje, kituose Platformoje skelbiamuose dokumentuose bei taikomuose teisės aktuose.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
3. Šią Sutartį dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma www.inrento.com elektroniniu būdu sudarė sutelktinio finansavimo platformos Operatorius ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas atitinkantis Platformos Naudotojas. Ši Sutartis nustato naudojimosi Platforma sąlygas bei Naudotojų tarpusavio santykius bei santykius tarp Naudotojų ir Operatoriaus.
4. Sudarydami šią Sutartį Naudotojai patvirtina, kad išsamiai susipažino su šia Sutartimi, suprato jos turinį bei pasekmes bei laisva valia sutinka su Sutartyje išdėstytomis sąlygomis dėl naudojimosi Platforma. Naudotojai patvirtina, kad supranta, kad naudotis Platforma ir Operatoriaus teikiamomis paslaugomis galima tik sutinkant su Sutartyje numatytomis sąlygomis.

III. REGISTRACIJA IR NAUDOJIMASIS PLATFORMA
5. Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas naudotis Platforma ir Operatoriaus teikiamomis paslaugomis, turi užsiregistruoti Platformoje ir susikurti Naudotojo Paskyrą. Šiam tikslui asmuo privalo pateikti Operatoriui visą registracijos metu reikalaujamą informaciją, susikurti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Sėkmingai susikūrus Paskyrą, asmuo tampa Naudotoju.
6. Fizinio asmens atveju Naudotoju tapti gali tik asmuo sulaukęs 18 metų. Naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, gali naudotis Platforma ir sudaryti Sutelktinio finansavimo sandorius tik pats, nesinaudojant atstovų paslaugomis.
7. Sėkmingai užsiregistravus Platformoje ir susikūrus Paskyrą, Naudotojas gali:
7.1. tapti Finansuotoju ir suteikti per Platformą Sutelktinio finansavimo lėšų konkrečiam Projekto savininkui
7.2. naudotis kitomis Operatoriaus Platformoje teikiamomis paslaugomis.
8.Naudotojas, norintis naudotis Platforma ir Sutarties 7 punkte numatytomis paslaugomis privalo:
8.1. savo vardu turėti atidarytą Sąskaitą ir ją susieti su sąskaita, atidaryta Mokėjimo paslaugų teikėjo; Atskirais atvejais, pavyzdžiui, jei investuojama suma yra sąlyginai didelė, operatorius gali leisti neatidaryti sąskaitos Mokėjimo Paslaugų Teikėjo administruojamoje platformoje ir visas mokėjimo operacijas, susijusias su investavimu per Platformą, atlikti iš savo asmeninės sąskaitos kitoje finansų įstaigoje;
8.2. Operatoriaus numatyta tvarka patvirtinti savo tapatybę;
8.3. Operatoriui pateikti visą reikalaujamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai bei kliento pažinimui reikalaujamą informaciją.
9. Projekto savininkais gali tapti juridiniai asmenys.
10. Naudotojui tinkamai neatlikus Sutarties 8 punkte numatytų veiksmų, nepatvirtinus savo tapatybės per 6 mėnesius nuo Paskyros sukūrimo datos, Operatorius turi teisę panaikinti Naudotojo Paskyrą. Tokiu atveju, asmeniui, norint naudotis Operatoriaus ar Platformoje teikiamomis paslaugomis, registracija ir Paskyros sukūrimas turi būti atliekami iš naujo.
11. Naudotojas, sudarydamas šią Sutartį, sutinka ir įsipareigoja bendradarbiauti su Operatoriumi ir, esant poreikiui, pateikti:
11.1. Naudotojo (ir Naudotojo naudos gavėjų) tapatybei nustatyti ir patikrinti reikalingus duomenis;
11.2. informaciją apie savo veiklą, jos pobūdį ir mastą;
11.3. informaciją apie Naudotojo atliekamas operacijas, lėšų kilmę.
12. Visais atvejais, kai Operatorius turi pagrindo manyti, kad Naudotojas tapatybės nustatymo metu pateikė netikslią ar neteisingą informaciją, Operatorius turi teisę pareikalauti Naudojo pateikti patikslintą informaciją, paaiškinimus ir (ar) apie tokią situaciją pranešti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
13. Naudotojas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina, jog jam yra suprantama, kad Operatorius savo nuožiūra turi teisę nustatyti Naudotojui papildomus reikalavimus registracijai, nustatyti veiklos apribojimus Platformoje ir gali atsisakyti tvirtinti Naudotojo registraciją.
14. Naudotojas supranta ir patvirtina, kad visi jo veiksmai, atlikti prisijungus prie Naudotojo Paskyros Platformoje, laikomi tinkamais Naudotojo patvirtinimais ir sutikimais, pasirašytais elektroniniu parašu, kaip tą numato Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas.
15. Naudotojas patvirtina, kad turi visus, veiksmams atliekamiems per Platformą, reikalingus įgaliojimus ir prisiima visą atsakomybę už savo įgaliojimų viršijimą ar informacijos apie save ar savo įgaliojimus atnaujinimą. Operatorius neturi pareigos tikrinti Naudotojo teises ar įgaliojimus finansuoti Projektą ar priimti sprendimus pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas.
16. Naudotojas atsako už savo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų teisingumą ir aktualumą. Registracijos Platformoje metu, atliekant tapatybės nustatymo procedūrą ar naudojimosi Platforma metu pateikus neteisingą ir (ar) netikslią informaciją ir (ar) jos laiku neatnaujinus, atsakomybė už tokiais veiksmais Operatoriui ir (ar) kitiems asmenims padarytus nuostolius tenka Naudotojui.
17. Naudotojas gali turėti tik vieną aktyvią Paskyrą Platformoje. Bet kokios vėliau užregistruotos Paskyros gali būti panaikinamos be išankstinio įspėjimo.

IV. PROJEKTŲ SKELBIMAS PLATFORMOJE
18. Siekdamas paskelbti Projektą Platformoje ir gauti jam finansavimą, Naudotojas, juridinis asmuo, Platformoje užpildo anketą dėl siekiamo finansuoti Projekto arba kitu būdu susisiekia su Operatoriumi dėl siekiamo finansuoti Projekto.
19. Norint pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų Platformoje, Naudotojas privalo turėti savo vardu atidarytą Sąskaitą.
20. Operatorius surinkus pradinę informaciją apie Naudotojo siekiamą paskelbti Projektą, teisės aktų ir vidinių dokumentų nustatyta tvarka atlieka tokio Naudotojo (Projekto savininko) patikimumo vertinimą. Patikimumo vertinimas atliekamas vadovaujantis Platformoje skelbiama Projekto savininko patikimumo vertinimo tvarka, tačiau Operatorius visais atvejais turi teisę prašyti papildomos informacijos ar dokumentų siekiant įvertinti Projekto savininko patikimumą.
21. Naudotojas (Projekto savininkas) Operatoriaus atliekamo patikimumo vertinimo metu privalo bendradarbiauti su Operatoriumi ir pateikti Operatoriui visą prašomą informaciją ir dokumentus apie save, apie planuojamą Projektą, Projekto savininko reputaciją ir kreditingumą. Nepateikus Operatoriaus prašomos informacijos, pateikus neišsamią ar klaidingą informaciją Operatorius gali atsisakyti toliau vykdyti Projekto savininko patikimo vertinimą ir neleisti Naudotoju Platformoje skelbti Paraiškos.
22. Jeigu, atlikus Projekto savininko patikimumo vertinimą nustatoma, kad Projekto savininkas (ar Projektas) neatitinka Operatoriaus patvirtintose Projekto savininkų patikimumo vertinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų Operatorius atsisako suteikti galimybę Projekto savininkui per Platformą pateikti Paraišką. Atsisakymas skelbti Projektą Platformoje Projekto savininkui nesuteikia teisės reikalauti žalos atlyginimo, patirtų išlaidų kompensavimo, Paslaugų įkainiuose numatytų mokesčių grąžinimo ar Operatoriaus sprendimo peržiūrėjimo.
23. Operatoriui teigiamai įvertinus Projekto savininko patikimumą tarp Operatoriaus ir Projekto savininko galutinai suderinamos Platformoje planuojamos skelbti Paraiškos sąlygos ir sudaromas raštišką susitarimas dėl Projekto skelbimo Platformoje, kuriame numatoma:
23.1. visos pagrindines Projekto finansavimo sąlygos;
23.2. Projekto metu siekiama sufinansuoti Paskolos suma,
23.3. Paskolos sumos finansavimo (Paraiškos skelbimo) laikotarpis,
23.4. Finansuotojui siūlomos finansinės sąlygos;
23.5. pateikiamos Užtikrinimo priemonės.
24. Projekto savininkui ir Operatoriui sudarius susitarimą dėl Projekto skelbimo Platformoje, Projekto savininkas turi teisę Platformoje paskelbti Paraišką.
25. Projekto savininkas gali atsiimti paskelbtą Paraišką ar atšaukti Projektą tik iki Projekto paskelbimo Platformoje momento bei sumokėjęs Paslaugų įkainiuose nurodytus atitinkamus mokesčius Operatoriui (jeigu tokie numatomi). Vėlesnis Paraiškos atsiėmimas ar Projekto atšaukimas galimas tik gavus rašytinį Operatoriaus sutikimą.
26. Platformoje, kartu su Paraiška, skelbiama bent ši informacija apie Projektą:
26.1. minimali finansavimo suma vienam Finansuotojui;
26.2. siekiama surinkti Paskolos suma ir (ar) finansavimo etapai (jeigu numatoma Sutelktinio finansavimo lėšas rinkti atskirais etapais);
26.3. Paskolos sumos finansavimo terminas;
26.4. Palūkanos, kiti Paskolos davėjui mokėtini mokėjimai ir jų mokėjimo periodiškumas;
26.5. taikomos Užtikrinimo priemonės;
26.6. einamuoju metu surinktų Sutelktinio finansavimo lėšų suma;
26.7. skirtingos sąlygos taikomos Finansuotojams priklausomai nuo jų finansuojamos sumos (jeigu taikoma);
26.8. kita su Projektu ir Projekto finansavimu susijusi informacija.
27. Projekto paskelbimas Platformoje nereiškia Operatoriaus garantijos, kad Projektas bus sufinansuotas ar, kad Projekto savininkui bus išmokėtos pritrauktos Sutelktinio finansavimo lėšos (pvz., Projekto savininkui tinkamai nepateikus Užtikrinimo priemonių, lėšos nebus išmokėtos Projekto savininkui).
28. Sutelktinio finansavimo lėšos, kurias Finansuotojai skiria Projekto savininko Projektui, išmokamos į Projekto savininko nurodytą Sąskaitą tik tuo atveju, jeigu tinkamai pateikiamos Užtikrinimo priemonės ir atliekami visi šioje Sutartyje ir sudarytoje Paskolos sutartyje nurodyti veiksmai.
29. Jeigu Projekto finansavimo laikotarpiu pasikeičia su Projekto savininku ar Projektu susijusios aplinkybės ir Operatoriaus vertinimu, tokie pasikeitimai gali turėti neigiamos įtakos Projekto savininko patikimumo vertinimui ar Projekto įgyvendinimui arba aplinkybių kurios gali turėti neigiamą įtaką Operatoriaus reputacijai, Projektas gali būti atšaukiamas vienašališkai Operatoriaus. Tokie Operatoriaus veiksmai nesuteikia Projekto savininkui teisės reikalauti patirtų išlaidų kompensavimo ar nuostolių atlyginimo.
30. Paskolos suma ir Paskolos sumos finansavimo laikotarpis kiekvieno Projekto atveju yra nustatomi atskirai ir nurodomi publikuojamoje Paraiškoje. Nesurinkus Paskolos sumos per Paskolos sumos finansavimo laikotarpį, galimi tokie veiksmai:
30.1. Projektas atšaukiamas ir yra atšaukiamas Finansuotojų lėšų rezervavimas;
30.2 Projekto savininkui ir Operatoriui atskirai susitarus, Paskolos sumos finansavimo laikotarpis gali būti pratęsiamas;
30.3. Projekto savininkui ir Operatoriui atskirai susitarus renkama Paskolos suma sumažinama. Tokiu atveju gali būti keičiama ne tik renkama Paskolos suma, tačiau kitos Paraiškoje nurodytos finansavimo sąlygos nesikeičia.
31. Informacija apie pagal Sutarties 30 punkte numatytus atliktus veiksmus paskelbiama Platformoje ir apie tai informuojami Investuotojai.
32. Projektų savininkams draudžiama susisiekti su Finansuotojais tiesiogiai siekiant suteikti jiems bet kokios kitos informacijos apie Projektą nei nurodyta Platformoje ir (ar) gauti iš jų finansavimą ne per Platformą. Pažeidus šiuos įsipareigojimus, Projekto savininkas įsipareigoja sumokėti Operatoriui 10,000 EUR baudą, kuri šalių yra laikoma minimaliais Operatoriaus nuostoliais. Operatorius taip pat gali reikalauti atlyginti visus kitus nuostolius, kurie gali viršyti aukščiau nurodytą ir šalių sutartą minimalių nuostolių sumą.

V. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS
33. Platformoje yra skelbiami tik tie Projektai, kurie yra įvertinami kaip tinkami skelbti Platformoje vadovaujantis Operatoriaus patvirtintomis Projekto savininkų patikimumo vertinimo taisyklėmis.
34. Norėdamas finansuoti Platformoje skelbiamus Projektus, Finansuotojas privalo turėti savo vardu atidarytą Sąskaitą į kurią yra pervedamos finansavimo lėšos, išskyrus atvejus, kai Operatorius ir Projekto savininkas susitaria kitaip.
35. Prieš pirmą kartą sudarant Paskolos sutartį, Finansuotojas turi atlikti atitinkamo sandorio Priimtinumo testą, kuris skirtas nustatyti sandorio rūšies priimtinumą Finansuotojui. Siekiant atlikti Priimtinumo testą, Finansuotojas turės savarankiškai Platformoje užpildyti klausimyną apie Finansuotojo žinias ir patirtį finansų srityje, susijusias su planuojamo sudaryti sandorio rūšimi.
36. Jeigu Priimtinumo testo rezultatai yra neigiami, Finansuotojas yra apie tai įspėjamas ir jam papildomai pateikiama informacija apie su sutelktiniu finansavimu susijusias rizikas. Jeigu Finansuotojas, susipažinęs su šiais rezultatais ir rizikomis vis tiek siekia finansuoti Projektą ir sudaryti Paskolos sutartį, Finansuotojas tokiu savo veiksmu patvirtina, kad įspėjimą ir nurodytas rizikas jis suprato ir, kad jam jos yra priimtinos.
37. Projekto finansavimas (Paskolos sutarties sudarymas) Platformoje vyksta šią eiga:
37.1. Nusprendęs finansuoti konkretų Projektą ir sudaryti Paskolos sutartį, Finansuotojas Platformoje nurodo ir patvirtina lėšų sumą, kurią ketina skirti Projektui. Projektui skiriama suma negali viršyti Finansuotojo Sąskaitoje turimų lėšų sumos;
37.2. Platformoje Finansuotojui pateikus pasiūlymą dėl Projekto finansavimo pagal Paraiškos sąlygas, toks Finansuotojo veiksmas yra neatšaukiamas ir Finansuotojas netenka teisės anuliuoti tokio savo pasiūlymo suteikti paskolą, išskyrus Platformoje numatytus atvejus ir atvejus kai tam gaunamas atskiras raštiškas Operatoriaus sutikimas Finansuotojo  ketinama investuoti lėšų suma rezervuojama arba pervedama į atskirą projektui skirtą specialią sąskaitą (escrow);
37.3. Projektui surinkus visą siekiamą sufinansuoti Paskolos sumą, Paskolos sutartis laikoma sudaryta;
37.4. Pateikiamos Užtikrinimo priemonės ir Projekto savininkui išmokamos surinktos lėšos.
38. Apie Paskolos sutarties sudarymą, Užtikrinimo priemonių pateikimą, lėšų Projekto savininkui išmokėjimą Finansuotojai yra informuojami Platformoje. Pasirašyta Paskolos sutartis (ir su Paskolos sutartimi susijusi informacija) pateikiama jų asmeninėse paskyrose Platformoje.
39. Tokiu atveju jeigu Projektas atšaukiamas (dėl Užtikrinimo priemonių nepateikimo ar kitų Paskolos sutartyje numatytų priežasčių) Projektui Finansuotojų skirtos lėšos toliau nėra laikomos rezervuotomis.
40. Finansuotojų suteiktos lėšos Paskolos sutarties sudarymui Projekto savininkui pervedamos tada, kai Projekto savininkas įvykdo visas šioje Sutartyje ir Paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.
41. Jeigu norinčių sudaryti Paskolos sutartį Finansuotojų yra daugiau nei reikia Paskolos sumai, prioritetas teikiamas tiems Finansuotojams, kurie pasiūlymą finansuoti Projektą pateikė anksčiau.
42. Visus mokėjimus Naudotojai privalo atlikti patys, savo iniciatyva. Nepaisant to, Naudotojas šia Sutartimi papildomai suteikia teisę ir įgaliojimus Operatoriui tvarkyti Naudotojo Sąskaitoje esančias lėšas:
42.1. su tikslu Paskolos davėjo vardu pervesti pinigines lėšas Paskolos gavėjui arba Operatoriui;
42.2. iš Paskolos gavėjo pervesti pinigines lėšas Paskolos davėjui arba Operatoriui.
42.3. Naudotojas suteikia teisę Operatoriui ir/arba finansų įstaigai kurioje yra atidaryta Sąskaita, atlikti lėšų rezervacija arba pervesti lėšas į specialios paskirties sąskaitą (escrow), kai Finansuotojas įsipareigoja lėšas skirti pagal Paskolos sutartį.
43.  Sutartimi Finansuotojas paveda Operatoriui be atskiro įgaliojimo (su teise perįgalioti), kiek tai reikalinga Paskolos sutarčių sudarymui ir vykdymui, Finansuotojų vardu ir interesais vykdyti bet kokius veiksmus bei priimti bet kokius sprendimus, įskaitant, bet neapsiribojant:
43.1. Sudaryti Paskolos sutartis;
43.2. Sudaryti Užtikrinimo priemonių sandorius (kuriuose kreditoriumi ar jų atstovu yra nurodomas Operatorius ar jo pavedimu trečiasis asmuo);
43.3. atstovauti Paskolos davėjus teismuose ar kitose institucijose, kiek tai reikalinga Paskolos sutarčių vykdymui, užtikrinimui, priverstiniam vykdymui (įskaitant įkeisto turto išieškojimą).
44. Operatoriui pareikalavus Naudotojas įsipareigoja nedelsiant išduoti atskirą rašytinį (kai yra poreikis, notariškai patvirtintą) dokumentą, patvirtinantį, kad Operatorius turi įgaliojimą atlikti Sutarties 42 ir 43 punktuose nurodytus veiksmus.
45. Pagal Paskolos sutartis kylančių įsipareigojimų Paskolos davėjams vykdymas yra užtikrinamas Paskolos davėjo pateikiamu turto įkeitimu ir (ar) kitokiomis Projekte aprašytomis Užtikrinimo priemonėmis (pvz., laidavimas ar kita). Konkrečios Paskolos sutarties Užtikrinimo priemonės nurodomos paskelbtoje Paraiškoje.
46. Jei Finansuotojas nori atšaukti savo investiciją, šis turi apie tai informuoti Operatorių el. paštu info@inrento.com. Teisė atšaukti investiciją baigiasi per keturias kalendorines dienas nuo dienos, kurią Finansuotojas pateikė savo investiciją.
47. Kai Paskolos sutartyje numatoma, kad paskolos suma Projekto savininkui bus suteikiama dalimis (t.y., surenkant sutelktinio finansavimo lėšas atitinakamai finansuojamai paskolos daliai), tokiu atveju, jei Finansuotojas investuoja į atskiras paskolos dalis, tokios paskolos dalys nėra sudedamos kaip viena investicija ar paskolos suma. Atskiros paskolos dalys, į kurias investuoja Finansuotojas, gali turėti skirtingas sąlygas, kurios bus numatomos Paskolos sutartyje. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atskiru nurodymu atliktos investicijos į tą pačią finansuojamą Paskolos dalį nėra sumuojamos ir yra traktuojamos kaip atskiros investicijos.

VI. ANTRINĖ RINKA IR REIKALAVIMO TEISIŲ PERLEIDIMAS
48. Operatorius gali (tačiau neprivalo) sukurti Naudotojams galimybę Platformoje perleisti savo turimas Reikalavimo teises (ar jų dalį) kitiems Naudotojams Antrinėje rinkoje. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas pasinaudodamas Antrine rinka galės be Paskolos gavėjo išankstinio sutikimo perleisti Reikalavimo teises (ar jų dalį) kitam Naudotojui.
49. Naudotojai, kurie siekia perleisti savo turimas Reikalavimo teises arba įsigyti kitų Naudotojų turimas Reikalavimo teises, prieš teikiant Reikalavimo teisės perleidimo paraišką arba pasiūlymą tokios paraiškos atžvilgiu, privalo sutikti su šiomis taisyklėmis.
50. Siekiant perleisti Reikalavimo teisę į konkretų Paskolos gavėją atliekami šie veiksmai:
50.1. Naudotojas Platformoje pasirenka turimą konkrečią Reikalavimo teisę, kurią norima perleisti ir nurodo kainą, už kurią siekiama perleisti atitinkamą Reikalavimo teisę (ar jos dalį);
50.2. Pasirinktos Reikalavimo teisės atžvilgiu suformuojama Reikalavimo teisės perleidimo paraišką;
50.3. Suformuota Reikalavimo teisės perleidimo paraiška tuomet paskelbiama Platformoje (Antrinėje rinkoje arba pagrindiniame Platformos puslapyje, jei yra pasirenkamas toks funkcionalumas).
51. Naudotojai gali matyti kitų Naudotojų Antrinėje rinkoje ar pirmame Platformos puslapyje skelbiamas Reikalavimo teisių perleidimo paraiškas ir pateikti pasiūlymus šių Reikalavimo teisių perleidimo paraiškų atžvilgiu.
52. Naudotojo Platformoje paskelbta Reikalavimo teisės perleidimo paraiška laikoma įpareigojančiu pasiūlymuperleisti numatytą Reikalavimo teisę už Finansuotojo nurodytą kainą, o Naudotojo pateiktas pasiūlymas įsigyti Reikalavimo teisę laikomas įpareigojančiu sutikimu įsigyti perleidžiamą Reikalavimo teisę už nurodytą kainą. Sutapus Platformoje pateiktiems paraiškai ir pasiūlymui, laikoma jog Naudotojai sudarė Reikalavimo teisės perleidimo sutartį. Naudotojo, pateikusio pasiūlymą įsigyti Reikalavimo teisę Sąskaitoje lėšos skirtos Reikalavimo teisės įsigijimui gali būti rezervuojamos arba tiesiogiai pervedamos Reikalavimo teisę perleidžiančiam Naudotojui.
53. Naudotojai už įsigyjamas Reikalavimo teises atsiskaito pervedant lėšas iš Reikalavimo teises įsigyjančio Naudotojo Sąskaitos į Reikalavimo teises perleidžiančio Naudotojo Sąskaitą. Įvykdžius atsiskaitymą ir lėšas įskaičius į Reikalavimo teises perleidžiančio Naudotojo Sąskaitą laikoma, kad Reikalavimo teisės yra perleistos ir šios perleistos Reikalavimo teisės atvaizduojamos jas įsigijusio Naudotojo Paskyroje. Reikalavimo teisę įsigyjantis Naudotojas savo asmeninėje Sąskaitoje turi turėti pakankamai lėšų Reikalavimo teisės įsigijimo kainos sumokėjimui.
54. Reikalavimo teisės perleidimo paraiškoje Naudotojas nurodo kainą už kurią šią konkrečią Reikalavimo teisę siekia perleisti. Reikalavimo teisės perleidimui gali būti taikomi Operatoriaus Paslaugų įkainiuose nurodyti mokesčiai. 
55. Kartu su perleidimo kaina Reikalavimo teisės perleidimo paraiškoje gali būti nurodoma kita informacija apie perleidžiamas Reikalavimo teises, Paskolos sutartį ir Paskolos gavėja. Prieš įsigyjant perleidžiamą Reikalavimo teisę, Naudotojams Platformoje suteikiama galimybė susipažinti su informacija apie siekiamą perleisti Reikalavimo teisę, su ja susijusį Paskolos gavėją ir atitinkamą jo projektą (kuriam finansuoti buvo sudaryta atitinkama Paskolos sutartis).
56. Perleidžiamą Reikalavimo teisę įsigyjantis Naudotojas turi savo iniciatyva susipažinti su visa apie Reikalavimo teisę Platformoje skelbiama informacija, ją įvertinti bei savo rizika savarankiškai priimti sprendimą įsigyti perleidžiamą Reikalavimo teisę. Reikalavimo teisę perleidęs Platformoje Naudotojas ir (ar) Operatorius nėra atsakingi Reikalavimo teisę Antrinėje rinkoje įsigijusiam Naudotojui tokiu atveju jei Paskolos gavėjas pagal įsigytą Reikalavimo teisę nebevykdo ar netinkamai vykdo savo skolinius įsipareigojimus.
57. Naudotojas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa Paskolos sutarties, iš kurios kyla perleidžiama Reikalavimo teisė, teisinių santykių šalimi ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo ankstesnis Naudotojas, perleidęs Reikalavimo teisę.
58. Paskolos gavėjai yra informuoti apie tai, jog Reikalavimo teisės, kylančios iš jų sudarytų Paskolų sutarčių, gali būti perleidžiamos kitiems Naudotojams. Reikalavimų teisių perleidimo faktas nedaro jokios įtakos Paskolos gavėjo prisiimtiems įsipareigojimams pagal Paskolos sutartį, šių įsipareigojimų vykdymui, vykdymo būdui ar vykdymo tvarkai.
59. Operatorius pasilieka teisę savo nuožiūra:
59.1. neleisti Naudotojams perleisti ar įsigyti Reikalavimo teisių;
59.2. riboti perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos nustatymo ribas: numatyti maksimalius ir minimalius galimus kainos rėžius, kurių apimtyje Naudotojas gali nustatyti Reikalavimo teisės perleidimo kainą;
59.3. riboti ar nustatyti minimalią Reikalavimo teisės dalį, kurią galimą perleisti naudojantis Antrine rinka (ribas išreiškiant procentine dalimi, minimalia perleidžiamos Reikalavimo teisės nominalia kaina ar kitokia Operatoriaus nustatyta išraiška). Perleidžiant reikalavimo teisę ją skelbiant pirmajame Platformos puslapyje, tokia teisė įgyjama, jei Reikalavimo dydis yra ne mažesnis kaip 50 000 EUR tokia Reikalavimo teisė gali būti perleidžiama tik kaip visa Finansuotojo turima Reikalavimo teisė (bet ne jos dalis). Operatorius gali numatyti papildomas sąlygas, taikomas Reikalavimo teisės pardavimą skelbiant pagrindiniame Platformos puslapyje. Toks Naudotojo skelbiamas pasiūlymas įsigyti Reikalavimo teisę;
60. Operatoriaus pagal 59 punktą numatyti apribojimai (ir jų pasikeitimai) skelbiami Platformoje.
61. Reikalavimo teisės perleidimo paraiška Antrinėje rinkoje gali būti skelbiama ne ilgiau nei 10 kalendorinių dienų nuo pirmos paraiškos paskelbimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui Reikalavimo teisės perleidimo paraiška yra anuliuojama ir Naudotojas Reikalavimo teisės perleidimo paraišką Antrinėje rinkoje turi skelbti iš naujo. Reikalavimo teisės pardavimą skelbiant pirmame Platformos puslapyje, taikomas Operatoriaus ir Naudotojo suderintas terminas.
62. Jeigu paskelbus Reikalavimo teisės perleidimo paraišką iki jos akceptavimo iš esmės pasikeičia su siekiama perleisti Reikalavimo teise susijusios esminės aplinkybės, Operatorius turi teisę atšaukti tokią paskelbtą Reikalavimo teisės perleidimo paraišką. Pastaruoju atveju Reikalavimo teisę toliau norintis perleisti Naudotojas turi joje iš naujo pateikti Reikalavimo teisės perleidimo paraišką (tokiu atveju jeigu Operatorius nėra apribojęs tokios Reikalavimo teisės perleidimo).
63. Operatorius nėra ir jokiu būdu ir apimtimi negali būti atsakingas prieš Naudotojus dėl Antrinės rinkos veiklos sutrikimų ar laikino sustabdymo, jei dėl šių sutrikimų Naudotojai kurį laiką negalės Antrinėje rinkoje perleisti ar atitinkamai įsigyti Reikalavimo teisių.
64. Operatorius nesudaro galimybės Naudotojams perleisti turimas Reikalavimo teises kitiems asmenims už Antrinės rinkos ribų ar Platformos ribų.
65. Operatorius turi teisę vienašališkai koreguoti Reikalavimo teisės perleidimo sutarties bendrąsias sąlygas. Atlikus Reikalavimo teisės perleidimo sutarties bendrųjų sąlygų korekcijas, jų naujoji redakcija yra paskelbiama Platformoje ir taikoma tiems Reikalavimo teisių perleidimo sandoriams, kurie sudaromi po šios naujosios Reikalavimo teisių perleidimo sutarties bendrųjų sąlygų redakcijos paskelbimo ir įsigaliojimo.

VII. FINANSAVIMO SANDORIŲ NEVYKDYMAS
66. Jeigu Projekto savininkas neatsiskaito pagal sudarytas Paskolos sutartis, Operatorius (ar jo įgaliotas trečiasis asmuo), kaip Paskolos davėjų atstovas, Paskolos davėjų naudai atlieka Paskolos sutarčių ir Užtikrinimo priemonių administravimo ir įgyvendinimo veiksmus, už kuriuos mokami Paslaugų įkainiuose nustatyti mokesčiai.
67. Iš įkeisto turto, kitų Užtikrinimo priemonių ar kito Projekto savininko turto išieškotos lėšos, skiriamos Paskolos davėjų reikalavimams tenkinti, atskaičius Operatoriaus patirtas išlaidas ir mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose, kitų asmenų, veikiančių Paskolos davėjų naudai, išlaidas (jeigu tokie asmenys pasitelkti).
68. Užtikrinimo priemonės Operatoriaus pasirinktu būdu gali būti realizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais (įkeistą turtą parduodant (ne)viešame aukcione, parduodant įkaito davėjo pasirinktam trečiajam asmeniui ir pan.).

VIII. MOKESČIAI IR ĮKAINIAI
69. Informacija apie Platformoje paslaugoms taikomus mokesčius ar įkainius, jų mokėjimo tvarką pateikiama Paslaugų įkainiuose. Patvirtindamas šią Sutartį, Naudotojas kartu patvirtina, kad su susipažino su Paslaugų įkainiais ir įsipareigoja juos mokėti nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
70. Projekto savininkas įsipareigoja padengti visas su Paskolos sutarties ir Užtikrinimo priemonių sandorių sudarymu bei vykdymu susijusias išlaidas, skirtas trečiųjų asmenų paslaugoms apmokėti (pvz., turto vertinimui, Užtikrinimo priemonių sandorių tvirtinimui ir registravimui, išregistravimui, pakeitimui ir pan.).
71. Visus Operatoriui mokėtinus mokesčius Naudotojas privalo mokėti pats. Visgi, šia Sutartimi Naudotojas papildomai suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Naudotojo vardu pateikti nurodymą Mokėjimo Paslaugų Teikėjui, pervesti Paslaugų įkainiuose nurodytus mokesčius iš Naudotojo Sąskaitos į Operatoriaus sąskaitą. Operatorius turi teisę įskaityti jam pagal Paslaugų įkainius priklausančius mokėjimus iš atitinkamų Naudotojų pervedamų ir Naudotojams pervedamų sumų į Operatoriaus sąskaitą.
72. Naudotojai įsipareigoja patys sumokėti visus jiems taikomus valstybinius ar kitokio tipo mokesčius, susijusius su pajamomis, gautomis iš sudarytų Paskolos sutarčių ir kitus taikomus mokesčius, išskyrus jeigu Operatoriui tai bus privaloma atlikti pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

IX. NAUDOTOJO PAREIGOS
73. Naudotojas įsipareigoja:
73.1. teikti Operatoriui teisingą ir išsamią prašomą informaciją, dokumentus, ir juos laiku atnaujinti;
73.2. sudaryti Paskolos sutartis nepažeidžiant Naudotojui taikomų teisės aktų, sudarytų sutarčių, susitarimų ar teismų sprendimų;
73.3. nesinaudoti Platforma ir (ar) Operatoriaus paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams (pvz., sukčiavimui, pinigų plovimui, neteisėtam finansinių paslaugų teikimui ir kt.);
73.4. finansuoti Projektus tik per Platformą;
73.5. neatskleisti savo prisijungimo prie savo Paskyros duomenų tretiesiems asmenims ir atitinkamai nesinaudoti trečiųjų asmenų Paskyromis, slaptažodžiais ir kitais prisijungimo duomenimis;
73.6. Platformoje neskatinti ir nereklamuoti kitų panašaus pobūdžio platformų ar kitų finansavimo šaltinių;
73.7. jokia apimtimi savo veiksmais ar neveikimu nekenkti, nedaryti žalos ir nekelti rizikos Operatoriui ar kitiems Platformos Naudotojams;
73.8. laikytis šios Sutarties, Paskolos sutarties ir kitų tarp šalių sudarytų susitarimų ir taikomų teisės aktų reikalavimų.
74. Operatoriui įtariant, kad Naudotojas nevykdo 73 punkte numatytų įsipareigojimų, Operatorius gali vienašališkai imtis veiksmų, reikalingų apsaugoti savo, kitų Naudotojų ar trečiųjų asmenų interesus, įskaitant, bet neapsiribojant:
74.1. Naudotojo Paskyros apribojimą arba panaikinimą;
74.2. Naudotojo veiklos Platformoje ir pasiekiamų funkcionalumų apribojimą;
74.3. atsisakymą skelbti Projektą Platformoje arba paskelbto Projekto atšaukimą ar sustabdymą;
74.4. draudimą Naudotojui sudaryti Paskolos sutartis;
74.5. su Naudotoju sudarytų Paskolos sutarčių nutraukimą,
74.6. bet kokių Naudotojo lėšų su Platforma susietose sąskaitose sulaikymą,
74.7. kompetentingų valstybės institucijų informavimą apie Naudotoją ir jo atliktus veiksmus;
74.8. šios Sutarties nutraukimą be išankstinio įspėjimo;
74.9. kitas teisines priemones.
75. Operatorius gali pateikti Naudotojui informaciją apie jam pritaikytas priemones, išskyrus atvejus, kai Operatorius negalės to padaryti dėl jam taikomų teisės aktų reikalavimų.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
76. Pažeidusi Sutartį šalis privalo atlyginti kitos šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, sumokėti visas nustatytas baudas ir (ar) kitokias netesybas.
77. Operatorius atsako tik už tiesioginius nuostolius, kuriuos Naudotojas patyrė dėl Operatoriaus tyčinių veiksmų arba dėl Operatoriaus didelio neatsargumo, jei šie nuostoliai atsirado Operatoriui padarius esminį šios Sutarties pažeidimą. Visais atvejais Operatorius atsako tik už tuos tiesioginius nuostolius, kuriuos Operatorius galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu.
78. Naudotojai sudaro Paskolos sutartis Platformoje tiesiogiai su kitais Naudotojais, savo valia ir rizika. Naudotojai patys asmeniškai yra sutarčių šalys, o Operatorius tik administruoja Platformą ir yra tarpininkas tarp Finansuotojų ir Projektų savininkų.
79. Operatorius nėra ir negali būti laikomas atsakingu ar kaltu dėl:
79.1. Naudotojų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo ir (ar) neteisėto elgesio;
79.2. dėl Naudotojų veiksmų, kuriais Naudotojai peržengia jiems suteiktų įgaliojimų ribas;
79.3. dėl skelbiamuose Projektuose pateiktos informacijos (kurią pateikė Projekto savininkas) tikslumo ir teisingumo;
79.4. dėl Projekto savininko Paskolos sutarties nevykdymo;
79.5. dėl kitų trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų (pvz., mokėjimo paslaugų teikėjo UAB Paysera LT, ryšio paslaugas teikiančių asmenų ir pan.) ar Antrinės rinkos sutrikimų ir (ar) netinkamo trečiųjų asmenų paslaugų teikimo;
79.6. dėl kitų veiksmų ar neveikimo, kurių Operatorius negali veiksmingai kontroliuoti.
80. Operatoriaus veikla neapima ir negali būti vertinama kaip apimanti investavimo rekomendacijų teikimą, finansinio tarpininkavimo veiklą, mokėjimo paslaugų teikimą, konsultavimą dėl sandorių sudarymo, vykdymo, prievolių vykdymo užtikrinimo bei kitos su sutelktinio finansavimo veikla nesusijusios ir šioje Sutartyje nenurodytos veiklos.

XI. RIZIKOS
81. Operatorius neprisiima atsakomybės dėl naudojantis Platforma Naudotojų patirtų nuostolių ar negautų pajamų.
82. Sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga.
83. Projektų finansavimas yra susijęs su padidinta rizika ir Finansuotojų lėšos gali būti prarastos ir (ar) neuždirbti Finansuotojų norimos grąžos dėl Projekto savininko patirtų finansinių sunkumų, nemokumo ar kitų aplinkybių.
84. Sudarydami Paskolos sutartis, Finansuotojai turi įvertinti atitinkamų sandorių keliamą riziką ir jos tinkamumą bei priimtinumą sau bei, esant poreikiui, naudotis specialistų konsultacijomis. Informacija apie rizikas, susijusias su sutelktiniu finansavimu yra skelbiama Platformoje.

XII. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
85. Visos su Platforma, jos turiniu, Operatoriaus interneto svetaine, Operatoriaus naudojamais prekių ženklais susijusios intelektinės nuosavybės teisės visa apimtimi priklauso Operatoriui.
86. Platformoje pateikiamas turinys be atskiro rašytinio Operatoriaus sutikimo negali būti kopijuojamas, parsisiunčiamas, saugomas, atgaminamas ar kitaip naudojamas, išskyrus kai šie veiksmai yra atliekami tik tokia apimtimi ir tik tuomet, kiek ir kada tai yra būtina ir susiję su naudojimusi Operatoriaus teikiamomis paslaugomis.

XIII. KOMUNIKACIJA
87. Visa komunikacija, pranešimai ir kita informacija ar dokumentai, susiję su šia Paskolos sutartimi, pateikiami šiais būdais:
87.1. per Platformą, informaciją pateikiant Naudotojo asmeninėse Paskyrose;
87.2. elektroniniu paštu;
87.3. per kurjerį arba registruotu paštu.
88. Informacija ir dokumentai laikomi gautais:
88.1. 1 darbo dieną po jos pateikimo tokiu atveju jei ji pateikiama 87.1 ir 87.2 punktuose numatytais būdas;
88.2. 3 darbo dienas po jo išsiuntimo 86.3 punkte numatytu pateikimo būdu.
89. Naudotojai privalo nedelsiant informuoti Operatorių apie kontaktinių duomenų pasikeitimą bei atnaujinti šiuos duomenis Platformos Paskyroje.
90. Savalaikis neinformavimas ir (ar) duomenų neatnaujinimas atleidžia Operatorių nuo bet kokios su informacijos negavimu susijusiomis atsakomybėmis.

XIV. SUTARTIES PAKEITIMO TVARKA
91. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti ir (ar) papildyti Sutartį, jos priedus, apie tai informuodamas Naudotoją šios Sutarties 86 punkt. numatytais būdais, išskyrus atvejus, kai Operatorius atlieka korekcinio pobūdžio pakeitimus ir korekcijas. Tokiu atveju, Operatorius atskirai Naudotojo neturi informuoti. Naujoji Sutarties redakcija paskelbiama Platformoje ir įsigalioja Operatoriaus nurodytą dieną.
92. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti Paslaugų įkainius. Apie Paslaugų įkainių ir (ar) jų mokėjimo tvarkos pasikeitimus Naudotojas informuojamas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo dienos.
93. Naudotojo naudojimasis Platforma po Sutarties ar jos atskirų sąlygų, priedų, Paslaugų įkainių pakeitimo reiškia Naudotojo sutikimą su atitinkamais pakeitimais.
94. Naudotojas turi teisę nesutikti su Sutarties, jos priedų, Paslaugų įkainių pakeitimu. Tokiu atveju toks Naudotojas gali nutraukti šią Sutartį apie tai atskirai informuodamas Operatorių elektroniniu paštu arba išsiregistruodamas iš Platformos. Toks nutraukimas neturi įtakos Naudotojo teisėms ir pareigoms pagal Sutartį, jos priedus, Paslaugų įkainius tų Paskolos sutarčių atžvilgiu, kurios buvo sudarytos iki šios Sutarties nutraukimo bei tų mokėtinų sumų Operatoriui atžvilgiu, kurios tapo mokėtinomis iki šios Sutarties nutraukimo.
95. Naudotojas sutinka ir supranta, kad Operatorius turi teisę perleisti Platformos administravimą kitam operatoriui, turinčiam teisę administruoti sutelktinio finansavimo platformą pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą. Tokiu atveju naujas operatorius perima visas Operatoriaus teises ir pareigas pagal šią Sutartį ir pagal kitus tarp Naudotojo ir Operatoriaus sudarytus susitarimus. Apie tokį administravimo perleidimą Operatorius iš anksto informuoja Naudotoją rašytiniu būdu ir (ar) paskelbdamas apie tai Platformoje. Bet kokiu atveju, visos Naudotojo teisės ir pareigos, kylančios iš šios Sutarties ir (ar) iš kitų su Operatoriumi sudarytų susitarimų išliks nepakitusios.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
96. Naudotojai turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį išsiregistravęs iš Platformos arba apie tai įspėjęs Operatorių, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:
96.1. Sutarties nutraukimo metu Naudotojas nėra galiojančios Paskolos sutarties šalimi ir neturi jokių su sudarytomis Paskolos sutartimis susijusių teisių bei pareigų;
96.2. Sutarties nutraukimo metu Naudotojas nėra įsipareigojęs finansuoti nei vieno Projekto ir nėra Platformoje paskelbto Projekto savininku;
96.3. Sutarties nutraukimo metu Naudotojas yra tinkamai ir visiškai atsiskaitęs su Operatoriumi pagal Paslaugų įkainius ir neturi jokių kitų dėl naudojimosi Platforma mokėtinų sumų Operatoriui ir (ar) kitiems asmenims.
97. Operatorius turi teisę nutraukti šią Sutartį be išankstinio atskiro įspėjimo:
97.1. Naudotojui pažeidus Sutarties 73 punkte numatytus įsipareigojimus;
97.2. kitais Sutartyje numatytais atvejais.
98. Nutraukus šią Sutartį panaikinama Naudotojo Paskyra Platformoje. Duomenys apie Naudotoją bei jo sudarytas Paskolos sutartis saugomi Operatoriaus skelbiamoje privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatytais tikslais, terminais ir tvarka.
99. Operatoriaus likvidavimo ar bankroto atveju Paskolos sutartys lieka galioti ir jų šalių turi būti įgyvendinamos lyg būtų sudarytos Operatoriui nedalyvaujant.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
100. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai tarp Naudotojų ir Operatoriaus sprendžiami derybų keliu, o nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Operatoriaus buveinės vietą.
101. Jeigu Platformoje Sutartis, Paslaugų įkainiai ar bet kuris kitas Platformoje viešinamas dokumentas skelbiamas lietuvių kalba, anglų ir kita užsienio kalba, pirmenybė visuomet teikiama lietuvių kalbai.
102. Naudotojai neturi teisės perleisti teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš šios Sutarties ar sudarytų Paskolos sutarčių, tretiesiems asmenims, išskyrus kai Operatorius iš anksto raštiškai su tuo sutinka.
103. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galioti, jeigu negaliojančios nuostatos nebuvo esminės šios Sutarties nuostatos.
104. Kiekviena šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal taikytinus teisės aktus reikalingus įgaliojimus, leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šios Sutarties sudarymui ir (ar) vykdymui.