Su investavimu susijusios rizikos

Investavimas per sutelktinio finansavimo platformą InRento susijęs su rizikomis, kurioms pasireiškus investuotojas gali prarasti uždirbtą pelną ir visą arba dalį savo investuotų lėšų sumos. Platformos Operatorius siekia šias rizikas tinkamai suvaldyti tačiau negali garantuoti Projektų sėkmės, visų investuotų lėšų atgavimo ir potencialaus pelno uždirbimo. 

Šiame apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip kaip jos apibrėžiamos Platformoje skelbiamose Bendrosiose paskolos sutarties sąlygose, Naudojimosi platforma sutartyje arba kituose Platformoje skelbiamuose dokumentuose, išskyrus tuos atvejus kai kontekstas reikalauja kitaip. 

Dėl to, svarbu, kad Platformos naudotojai sutelktinio finansavimo sandorius per Platformą atliktų tik susipažinę su susijusiomis rizikomis ir jas suprasdami.  

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų investicijoms netaikoma indėlių draudimo sistema, sukurta pagal 2015 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų.

Žemiau pateikiami su investavimu per Platformą susiję rizikos veiksniai ir jų apibūdinimai:

Sandorio šalies rizika

Rizika, kad projekto savininkas, kuriam suteikiama paskola, nevykdys savo pagal Paskolos sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) juos vykdys netinkamai. Pasireiškus šiai rizikai Operatorius gali imtis jam prieinamų veiksmų ir užtikrinimo priemonių siekiant apginti investuotojų interesus, tačiau negali garantuoti, kad bus įmanoma atgauti visą investuotą sumą. 

Rinkos rizika 

Dėl pokyčių ekonominėje šalies, regiono situacijoje ar tam tikrame rinkos segmente Projekto rezultatai gali pablogėti – gali sumažėti gaunamos nuomos pajamos, padidėti išlaidos, gali sumažėti turto pardavimo kainos. Tai gali neigiamai paveikti su Projektu susietas investuotojų gaunamas kintamąsias pajamas (pvz. kintamąsias palūkanas, pelno dalį pardavus turtą). Dėl neigiamų rinkos pokyčių yra galimybė investuotojams negauti kintamųjų pajamų arba joms sumažėti.  Ženkliai pasikeitus rinkos sąlygoms Projekto savininkas gali nebegalėti įgyvendinti savo įsipareigojimų. 

Turto sugadinimo ar praradimo rizika

Egzistuoja rizika, kad nekilnojamasis turtas, susijęs su Projektu ir naudojamas kaip užtikrinimo priemonė gali reikalauti remonto arba, jog gali įvykti avarinis įvykis dėl kurio turtas būtų apgadintas arba sunaikintas. Siekiant šią riziką suvaldyti Projekto savininkų bus reikalaujama tokį turtą apdrausti draudimu, kuris galios iki visiško Projekto savininko įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įgyvendinimo. 

Turto likvidumo rizika

Dėl nekilnojamojo turto segmento riboto likvidumo, gali būti sunku tinkamu laiku ir palankiomis sąlygomis parduoti su Projektu susietą turtą. Šiai rizikai pasireiškus Projekto savininkai gali vėluoti vykdyti savo įsipareigojimus.  

Investicijos likvidumo rizika

Investuotojai neturės galimybės atgauti į Projektą investuotas lėšas iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Operatorius siekdamas suteikti investuotojams galimybę perleisti savo turimas Reikalavimo teises gali suteikti investuotojams galimybę naudotis Antrine rinka, tačiau jokia apimtimi negali garantuoti, kad Reikalavimo teises visais atvejais pavyks parduoti (ar, kad investuotas lėšas pavyks atgauti) prieš Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigą. 

Teisinė ir politinė rizika

Pokyčiai teisinėje arba politinėje aplinkoje  gali paveikti Projekto pajamas, eigą ir (ar) investuotojų gaunamas pajamas. Gali kisti nekilnojamajam turtui, jo nuomai ar su sutelktiniu finansavimu susiję valstybiniai mokesčiai, kas gali neigiamai paveikti investuotojų gaunamą grąžą. 

Nenumatyti pokyčiai

Nenumatyti pasauliniai pokyčiai ir nenugalimos jėgos (force majeure) veiksniai gali paveikti nekilnojamojo turto nuomos rinką (pvz. terorizmas, politinis nestabilumas, COVID-19 epidemija) ir iš jos gaunamas pajamas. Dėl to gali nukentėti Projekto savininko galimybė įgyvendinti Projektą ir su juos susijusius įsipareigojimus laiku ir (ar) iš Projekto gaunamos pajamos. Atitinkamai, tai gali neigiamai paveikti ir investuotojų galimybės uždirbti grąžą iš savo investuotų lėšų, ar (ir) jas atgauti.  

Diversifikacijos rizikaNėra rekomenduotina investuoti didesnę negu 10% sumą nuo savo grynosios turto vertės. Prieš sudarant investavimo sandorį, pasitikrinkite savo galėjimą patirti nuostolius naudojantis ,,Skaičiuoklę", kurią galite rasti savo paskyroje.