Projektų vertinimo taisyklės

UAB INRENTO

PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO IR SUTELKTINIO FINANSAVIMO SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS VERTINIMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB Inrento (toliau – Bendrovė) projektų savininkų patikimumo ir sutelktinio finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus vertinant Projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo kriterijus, taip pat sutelktino finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimo tvarką. 
  2. Bendrovės vadovas patvirtina, įgyvendina ir palaiko tinkamas bei veiksmingas priemones, procesus ir metodus, užtikrinančius, kad šių Taisyklių būtų nuolat laikomasi. 
 2. SĄVOKOS
  1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sutelktinio finansavimo reglamente bei kituose Bendrovės veiklai taikytinuose teisės aktuose, nebent šiame Taisyklių skirsnyje sąvokos apibrėžiamos kitaip.
  2. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šiose Taisyklėse didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:
PlatformaBendrovės administruojama informacinė sistema, kurią naudojant vykdomas sutelktinis finansavimas.
Priežiūros institucija Lietuvos bankas.
Projektasverslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Bendrovės Platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų.
Projekto savininkasasmuo, kuris inicijuoja ir per Platformą paskelbia Projektą finansuotojams.
VadovasBendrovės direktorius.
VartotojasAsmuo, užsiregistravęs Platformoje ir besinaudojantis ja siekdamas finansuoti Projektą arba gauti finansavimą Platformoje paskelbto projekto atžvilgiu. 
 1. PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMAS
  1. Vykdydama savo veiklą Bendrovė imasi visų būtinų priemonių, kurios leistų užtikrinti, kad per Platformą vykdomi sutelktinio finansavimo sandoriai ir Projekto savininkai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju, jeigu paaiškėja, kad Projekto savininkas neatitinka Bendrovės keliamų reputacijos ir tinkamumo reikalavimų, Bendrovė nedelsiant nutraukia Projekto, kurio finansavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, skelbimą Platformoje. 
  2. Bendrovė imasi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta Platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais. Kilus pagrįstiems įtarimams, jog Platforma naudojama neteisėtiems tikslams, Bendrovės darbuotojai informuoja kompetentingas institucijas, nutraukia Projekto skelbimą, sulaiko finansavimo sandoriui skirtas lėšas.
  3. Bendrovė atlieka Projekto savininko projekto vertinimą atsižvelgdama į:
   1. Projektų savininkų reputaciją;
   2. Projekto savininkų kreditingumą.
  4. Kreditingumo vertinimo metu surinktą (vertintą) informaciją, duomenis ir dokumentus Bendrovė saugo 10 metų nuo įsipareigojimų pagal finansavimo sandorį įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų teisinę apsaugą ir dokumentų saugojimą, nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.
 2. PROJEKTO SAVININKŲ REPUTACIJOS VERTINIMAS
  1. Bendrovė kreipiasi į Projekto savininką siekdama įvertinti informaciją apie:
   1. Projekto savininką; 
   2. Projekto savininko vadovą ir jo dalyvius, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui.
  2. Projekto savininko apie reputaciją pateikiama informacija yra pateikiama standartizuota Bendrovės nustatyta forma. 
  3. Projekto savininkai siekiantis Platformoje skelbti Projektus turi būti nepriekaištingos reputacijos. Laikoma, kad Projekto savininko reputacija yra nepriekaištinga, jei nėra priešingą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti asmens reputacija. Projekto savininko reputacijai nustatyti, Bendrovė pasitelkia šią nepriklausomą informaciją: viešai prieinamą informaciją, neteistumo pažymas - Projekto savininkui, Projekto savininko vadovui ir Projekto savininko akcininkams, kurie turi/ valdo 20 % ir daugiau akcijų ir arba balsavimo teisių.
  4. Vertinant Projekto savininko reputaciją vertinamos šios aplinkybės:
   1. Asmenų teistumas arba pradėtas ikiteisminis tyrimas, ypatingą dėmesį skiriant asmenų teistumui už:
    1. nusikalstamą veiką, susijusią su vertybinių popierių rinkomis ar vertybinių popierių arba mokėjimo priemonėmis, veiklą, susijusią su kovos su pinigų plovimu, manipuliavimu rinka, prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija įstatymai pažeidimais; 
    2. nusikaltimus mokesčių tvarkai;
    3. su nesąžiningumu ir (arba) sukčiavimu susijusius teisės pažeidimus arba finansinius nusikaltimus; 
    4. kitus teisės pažeidimus, kai pažeidžiami juridinių asmenų veiklą, bankrotą, nemokumą arba vartotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
   2. Ar yra duomenų, kurie patvirtintų, jog vertinamas asmuo nevykdo  ar anksčiau nevykdė kreditorinių įsipareigojimų; 
   3. Ar yra arba yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba prisiimtos rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką asmens finansiniam patikimumui.
   4. Ar yra kitos viešai prieinamos neigiamos informacijos apie Projekto savininką.
  5. Siekdama įvertinti Projekto savininko reputaciją Bendrovė imasi šių žingsnių:
   1. Bendrovės darbuotojai surenka ir vertina informaciją apie Projekto savininko vadovą ir jo dalyvius, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui;
   2. Surinkus ir įvertinus gautus duomenis pagal šias Taisykles, Bendrovės darbuotojai prieš skelbdami Projektą Platformoje turi turėti pakankamą pagrindą manyti, kad Taisyklėse išvardyti asmenys atitinka Bendrovės patvirtintus Projektų savininkų reputacijos vertinimo kriterijus, įskaitant, kad šie asmenys nepripažinti kaltais padarę sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jų teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;
  6. Vertindami Projektų savininkų reputaciją Bendrovės darbuotojai remiasi: 
   1. Projekto savininko, Projektų savininko vadovo ir dalyvio pateiktais dokumentais ir rašytiniais paaiškinimais.
   2. Viešai prieinama informacija apie Projekto savininką, Projekto savininko vadovus ir dalyvius.
  7. Tuo atveju, jeigu Projekto savininkas skelbia Projektą Platformoje pakartotinai, Bendrovė iš naujo prašo Projekto savininko pateikti aukščiau nurodytą informaciją ir ją vertina (t.y. atlieka tokios pačios apimties vertinimą, kaip prieš paskelbiant pirmą projektą).
 3. PROJEKTŲ SAVININKŲ KREDITINGUMO VERTINIMAS
  1. Prieš skelbiant Projektą Platformoje, Bendrovės darbuotojai taip pat įvertina šio Projekto savininko kreditingumą. 
  2. Vertindami Projekto savininko kreditingumą Bendrovės darbuotojai:
   1. surenka informaciją apie Projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus įsipareigojimus;
   2. įvertina, ar Projekto savininko galimybė vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams nustatytais terminais yra reali, ar Projekto savininko iš Projekto planuojamų uždirbti pajamų užteks su sutelktinio finansavimo sandoriu prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti;
   3. įsitikina, kad Projekto savininkui nėra iškelta bankroto byla;
   4. tuo atveju, kai Projekto savininkas Projektu siekia per 12 mėnesių laikotarpį siekia pritraukti tarp 1 ir 5 milijonų eurų, Bendrovė papildomai:
    1. įvertina Projekto savininko teisės aktų nustatyta tvarka parengtą informacinį dokumentą apie ketinamas išleisti finansines priemones. Platformoje gali būti skelbiamas tik Bendrovės patvirtintas Projekto savininko parengtas informacinis dokumentas. Bendrovė, prieš patvirtindama informacinį dokumentą, privalo įsitikinti, kad jis yra išsamus, įskaitant tai, ar jame pateikta informacija yra suprantama, nėra prieštaringa ir atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinio dokumento rengimo reikalavimus, nustatytas informacijos pateikimo taisykles. Toks informacinio dokumento patvirtinimas jokiu būdu nelaikomas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir (ar) rekomendacija finansuotojams;
    2. įvertina, ar Projekto savininko ketinamų platinti finansinių priemonių apskaita tinkamai tvarkoma Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatyta tvarka. Visais atvejais Bendrovė gali paskelbti Platformoje informaciją tik apie tą Projektą, kurio metu išleidžiamų finansinių priemonių apskaita yra tinkamai tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Tokiu atveju jeigu įvertinus Projekto savininko kreditingumą šių Taisyklių 9 punktą Bendrovės darbuotojai nustato, kad Projekto savininkui iškelta bankroto byla, Projekto savininko galimybė vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams nustatytais terminais nėra reali, ar Projekto savininko iš Projekto planuojamų uždirbti pajamų neužteks su sutelktinio finansavimo sandoriu prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti – Projektas neskelbiamas Platformoje. 
  4. Bendrovės darbuotojai vertindami Projekto savininko kreditingumą taip pat gali prašyti Projekto savininko pateikti informaciją apie Projekto savininko dalyvius. Tokiu atveju jeigu Projekto savininko dalyviai yra juridiniai asmenys jų gali būtų prašoma pateikti to paties pobūdžio duomenis kaip ir Projekto savininko. Vertinant dalyvius taip pat atsižvelgiama į dalyvių suteikiamas garantijas ar laidavimą. Įvertinus informacija apie Projekto savininko dalyvius įvertinta informacija ir jos poveikis Projekto savininko kreditingumo vertinimo lentelėje.
  5. Jeigu, vertindama Projekto savininko kreditingumą pagal Taisykles, Bendrovė nustato, kad Projekto savininko rizika yra aukšta, Projekto savininkui siūloma teikti papildomas užtikrinimo priemones.
  6. Siekdama įvertinti Projekto savininko kreditingumą pagal Taisykles, Bendrovė taip pat vertina informaciją ir patvirtinimus, kuriuos Projekto savininkas pateikia pildydamas Bendrovės parengtą standartizuotos formos anketą, Projekto savininko paraišką dėl finansavimo sandorio bei atsakydamas į kitus Bendrovės Projekto savininkui užduotus paklausimus (jeigu tokių būtų). Visais atvejais, Bendrovė turi surinkti bent jau šią informaciją:
   1. kontaktinius duomenis Projekto savininko (pavadinimas, įmonės kodas, faktinis buveinės adresas) ir Projekto savininko vadovo (vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, el. paštas, telefonas, pareigos) bei asmens ir (ar) juridinio asmens kodą kiekvieno Projekto savininko dalyvio, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui (teikiami kontaktiniai duomenys, asmens kodas ir nurodoma turima akcijų dalis).
   2. Projekto savininko ir garantuojančio ar laiduotojo asmens (jeigu tokie būtų) paskutines patvirtintas finansines ataskaitas. Jeigu garantuotojas ar laiduotojas yra fizinis asmuo, yra pateikiamas jo sutikimas tikrinti jo asmens duomenis išorinėse duomenų bazėse bei pateikimas jo pagrindinės banko sąskaitos išrašas už laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis nei 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kuomet veiklą vykdo trumpiau nei 12 mėnesių.
  7. Siekdama įvertinti  informaciją apie Projekto savininko ar užtikrinimo priemonę pateikusio asmens finansinę būklę ir galimybę vykdyti finansinius įsipareigojimus, Bendrovės darbuotojai taip pat naudojasi prieigomis prie turimų registrų. Bendrovė sudaro sutartį su UAB „Creditinfo Lietuva“ dėl prieigos prie Creditinfo kredito biuro sistemos. Bendrovės darbuotojai iš patikimų duomenų įvertina Projekto savininko, užtikrinimo priemonę pateikusio asmens (pavyzdžiui, laiduotojo, garanto), jeigu toks yra:
   1. finansinę situaciją: pajamų dydį, pajamų šaltinius, jų įvairovę, tvarumą, pelningumą, galimą kaitą ateityje;
   2. veiklos istoriją ir informaciją apie esamą ir buvusį finansinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą; 
   3. esamus ir planuojamus įsipareigojimus (jei Bendrovė apie juos žino ar turi žinoti);
   4. žinomų aplinkybių įtaką Projekto savininko ekonominei ir finansinei situacijai bei Projekto savininko galimybes tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą sutarties laikotarpį.
  8. Jeigu Projekto savininko pateikti duomenys skiriasi nuo Bendrovės iš duomenų bazių gautų duomenų, Projekto savininko kreditingumo vertinimui bus naudojami tie duomenys, kuriais remiantis Projekto savininko kreditingumo vertinimas bus konservatyvesnis.
  9. Surinkusi reikalingą informaciją, Bendrovė individualiai vertina kiekvieną Projekto savininką, garantuojančius ar laiduojančius asmenis, užtikrinimo priemones (jeigu tokių būtų). Kreditingumo vertinimas atliekamas ekspertiniu būdu. 
  10. Atlikdama kreditingumo vertinimą Bendrovė siekia įvertinti, kokia yra finansuotojo nuostolių tikimybė. Bendrovė Projektų savininkų kreditingumo riziką skirsto pagal šiuos reitingus:
   1. A (mažos rizikos);
   2. B (vidutinės rizikos);
   3. C (aukštesnės nei vidutinės rizikos) 
   4. D (didelės rizikos) 
   5. E (per didelės rizikos) reitingus - neskelbtinas projektas.
  11. Reitingai yra nustatomi ekspertiniu būdu kaskart suvedus ir įvertinus tokius duomenis, kaip: 
   1. projekto, kuriam ieškomas finansavimas, techniniai duomenys; 
   2. projekto teisinių dokumentų vertinimas; 
   3. nuomos sutarties ar sutarčių vertinimas; 
   4. nekilnojamojo turto kainos palyginimas, su vertintojo nustatyta verte;
   5. turto panaudojimo tipą (komercinės ar gyvenamosios paskirties);
   6. dabartinės sudarytos nuomos sutartys (ilgalaikės nuomos atveju);
   7. nekilnojamo turto istorinis užimtumas; 
   8. esant nuomininkams – jų vėlavimą atsiskaityti už nuomą;
   9. į nuosavybę valdančio (valdysiančio) asmens patirtį nekilnojamojo turto nuomos rinkoje;
   10. nekilnojamojo turto renovacijos poreikis ir paskutinės atliktos renovacijos data;
   11. nekilnojamojo turto vietovę;
   12. su nekilnojamuoju turtu susieti patogumai (liftas, stovėjimo aikštelė, objekto apsauga, kt.)
   13. laikotarpis, kurį nekilnojamąjį turtą bandoma parduoti;
   14. tai ar Projekto savininkas turi visus nuomos veiklai reikalingus dokumentus, registracijas ir leidimus ir šių dokumentų galiojimo laikas; 
   15. kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių rizikų vertinimas, 
   16. projekto finansinių srautų tikėtinumo vertinimas, 
  12. Projekto savininko patikimumą vertinantis darbuotojas, atlikdamas kreditingumo vertinimą užpildo Projekto savininko kreditingumo vertinimo formą, numatytą šių Taisyklių Priede Nr. 3.
 4. ATSISAKYMAS PASKELBTI PROJEKTĄ
  1. Bendrovė atsisako paskelbti Projektą Platformoje, jei:
   1. Projekto savininkas neatitinka Bendrovės patvirtintų Projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijų; 
   2. Projekto savininko kreditingumas yra per didelės rizikos (E reitingas);
   3. Bendrovei trūksta informacijos Taisyklėse aprašytiems įvertinimams atlikti;
   4. Jei Bendrovės turima informacija sudaro pagrindo manyti, kad Projekto paskelbimas Platformoje sukeltų grėsmę finansuotojų interesams.
 5.  FINANSAVIMO SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS VERTINIMAS
  1. Bendrovė, prieš suteikdama galimybę finansuotojui per Platformą pirmą kartą sudaryti konkrečios rūšies sutelktinio finansavimo sandorį, įpareigoją finansuotoją atlikti sutelktinio finansavimo sandorio rūšies (investavimo į paskolas) priimtinumo finansuotojui vertinimą.
  2. Bendrovė, atlikdama konkrečios rūšies sutelktinio finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimą, paprašo finansuotojo pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su planuojamo sudaryti sutelktinio finansavimo sandorio rūšimi. Tuo tikslu Bendrovė pateikia finansuotojui užpildyti Bendrovės parengtą sutelktinio finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui klausimyną.
  3. Bendrovė, atsižvelgdama į finansuotojui būdingas savybes, planuojamos teikti paslaugos pobūdį ir mastą, numatomo sutelktinio finansavimo sandorio rūšį, įskaitant jo sudėtingumo laipsnį ir būdingą riziką, finansuotojo teiraujasi bent šios informacijos:
   1. paslaugos, sandorio ar finansinių priemonių tipai, su kuriais finansuotojas yra susipažinęs;
   2. finansuotojo sandorio dydis ir dažnumas bei laikotarpis, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti;
   3. finansuotojo išsilavinimas ir dabartinė bei ankstesnė jo profesija.
  4. Bendrovė turi teisę vadovautis finansuotojų pateikta informacija, išskyrus atvejus, kai Bendrovei yra žinoma arba turėtų būti žinoma, kad ta informacija akivaizdžiai pasenusi, netiksli ar neišsami.
  5. Bendrovė privalo sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimo metu surinktą (vertintą) informaciją, duomenis ir dokumentus saugoti 10 metų nuo jų gavimo, jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų teisinę apsaugą ir dokumentų saugojimą, nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir gali būti pakeistos ar panaikintos tik Bendrovės Vadovo įsakymu. Pakeitus šias Taisyklės naujausia jų redakcija taip pat publikuojama ir Platformoje.
  2. Už šių Taisyklių įgyvendinimą ir laikymąsi atsako Vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
  3. Vadovas ar jo įgaliotas asmuo periodiškai, tačiau ne rečiau kaip kartą į metus peržiūri, ar šiose Taisyklėse nurodytos Projektų savininkų patikimumo vertinimo bei sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimo reikalavimai yra pakankamai veiksmingi. Vykdydamas šias funkcijas, Vadovas ar jo įgaliotas asmuo bent jau:
   1. periodiškai peržiūri šių Taisyklių nuostatas, siūlo, kaip jas patobulinti, užtikrina jų suderinamumą su kitais Bendrovės vidiniais dokumentais bei taikytinais teisės aktais;
   2. informuoja Bendrovės darbuotojus apie Bendrovės įdiegtas naujas procedūras bei konsultuoja juos dėl konkrečių Taisyklių nuostatų įgyvendinimo tvarkos;
   3. nuolatos seka teisinio reglamentavimo pokyčius ir prireikus nedelsiant inicijuoja Taisyklių korekcijas atsižvelgiant į pasikeitusių teisės aktų nuostatas.