Projektų vertinimo taisyklės

UAB INRENTO PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMO TAISYKLĖS

 
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. UAB Inrento („Bendrovė“) projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklės („Taisyklės“) nustato reikalavimus siekiant įvertinti projektų savininkų patikimumą, įskaitant projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijus
  2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2020/1503, nebent Taisyklėse detalizuojama kitaip. 
  3. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Reglamentu ir jį lydinčiais įgyvendinamaisiais teisės aktais. 
  4. Bendrovė patvirtina, įgyvendina ir palaiko tinkamas bei veiksmingas priemones, procesus ir metodus, užtikrinančius, kad šių Taisyklių būtų nuolat laikomasi. Bendrovė turi imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta Bendrovės platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais. 
 2. SĄVOKOS
  1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šiose Taisyklėse didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes: 
   1. Bendrovė – UAB Inrento, juridinio asmens kodas 305519977, buveinės adresas Kauno g. 22-501, Vilnius, LT-03212, Lietuva;
   2. Dalyvis – Projekto savininko dalyvis, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui;
   3. Patikimumo vertinimas – Bendrovės atliekamas Projekto savininko reputacijos ir kreditingumo vertinimas;
   4. Platforma – Bendrovės administruojama informacinė sistema, kurią naudojant vykdomas sutelktinis finansavimas;
   5. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas;
   6. Projektas – vienos ar kelių rūšių verslo veikla, kuriai projekto savininkas siekia gauti finansavimą, pateikdamas sutelktinio finansavimo pasiūlymą Platformoje;
   7. Projekto savininkas arba Klientas – asmuo, inicijuojantis Projektą, kurį Bendrovė per Bendrovės platformą paskelbia finansuotojams;
   8. Reglamentas – Reglamentas (ES) 2020/1503;
   9. Taisyklės – šis dokumentas;
   10. Vertintojas – Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas Bendrovės darbuotojas, kuris atlieka šiose taisyklėse numatytus reputacijos ir kreditingumo vertinimus. 
 3. REPUTACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
  1. Vertindama reputaciją Bendrovė kreipiasi į Projekto savininką siekdama įvertinti informaciją apie Projekto savininko vadovą ir jo Dalyvius. Jeigu Projekto savininkas yra fizinis asmuo (verslininkas), renkama ir vertinama informaciją apie patį Projekto savininką. 
  2. Projekto savininko reputacijos vertinimo tikslais prašoma pateikti informacija pateikiama standartizuota forma, užpildant šių Taisyklių 1 priede numatytą anketą. Esant poreikiui, Vertintojas gali paprašyti Projekto savininko ir papildomos reputacijos vertinimui reikalingos informacijos. 
  3. Pažymėtina, kad Bendrovė su Projektų savininkais dalykinius santykius pradės tik po to, kai Bendrovė, laikydamasi nustatytų vidinių procedūrų, atliks deramą Projekto savininko patikrinimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė visais atvejais neketina pradėti dalykinių santykių su didesnę / reikšmingesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką keliančiais klientais. Atitinkamai, Bendrovė, vertindama Projektų savininkų kreditingumą, neatsižvelgs į jų keliamas pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikas ar grėsmes, kadangi jos, Bendrovės vertinimu, neturės reikšmingos įtakos Projekto savininko kreditingumui.
  4. Vertinant reputaciją laikoma, kad ji yra tinkama, jei nėra priešingą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti asmens reputacija. 
  5. Vertinant reputaciją vertinamos šios aplinkybės: 
   1. ar Projekto savininkas nėra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo; 
   2. ar yra duomenų, patvirtinančių, kad vertinamas asmuo nevykdo ar nevykdė kreditorinių įsipareigojimų; 
   3. ar yra ir (arba) yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba prisiimtos rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką asmens finansiniam patikimumui;
   4. ar apie Projekto savininką yra įrašų nuosprendžių registre, susijusių su nacionalinių taisyklių komercinės teisės, bankroto teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su sukčiavimu arba profesinės atsakomybės pareigų srityse pažeidimais;
   5. ar Projekto savininkas yra įsisteigęs šalyje ar teritorijoje, kuri pagal atitinkamą ES politiką laikoma nebendradarbiaujančia šalimi ar teritorija, arba didelės rizikos trečiojoje šalyje pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 str. 2 d.;
   6. ar yra kitų Bendrovės patvirtintame algoritme nurodytų neigiamos reputacijos veiksnių. 
  6. Siekdamas įvertinti Projekto savininko reputaciją Vertintojas: 
   1. privalo surinkti ir įvertinti informaciją apie Projekto savininko vadovą ir jo Dalyvius, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį projekto savininkui. Jeigu Projekto savininkas yra fizinis asmuo (verslininkas), renkama ir vertinama informaciją apie patį Projekto savininką.
   2. surinkus ir įvertinus pagal šių Taisyklių 3.6.1 p. gautus ir surinktus duomenis, prieš skelbdamas projektą Bendrovės platformoje visais atvejais turi turėti pakankamą pagrindą manyti, kad visi Taisyklių 3.6.1 punkte išvardyti asmenys tenkina visus minimalius reputacijos vertinimo kriterijus, t. y., kad Taisyklių 3.6.1 punkte išvardyti asmenys:
    1. nėra pripažinti kaltais padarę sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jų teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;
    2. neatitinka Taisyklių 3.5.4-3.5.5 p. numatytų sąlygų, kurioms esant automatiškai laikoma, jog Projekto savininko reputacija negali būti vertintina kaip tinkama;
    3. neatitinka kitų Bendrovės patvirtintame algoritme numatytų sąlygų, kurioms esant automatiškai laikoma, jog Projekto savininko reputacija negali būti vertintina kaip tinkama. 
  7. Projektų savininkų reputacijos vertinimo atlikimo tikslais Bendrovė remiasi: 
   1. Projektų savininkų, jų vadovų ir Dalyvių pateiktais dokumentais; 
   2. Projektų savininkų, jų vadovų ir Dalyvių pateiktais rašytiniais paaiškinimais; 
   3. viešai prieinama ir skelbiama informacija apie Projektų savininkus, jų vadovus ir Dalyvius;
   4. UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamos Creditinfo sistemos („Creditinfo“) teikiamais duomenimis (tuo atveju, jeigu Projekto savininkas yra įsteigtas / reziduoja Lenkijoje, naudojamasi Bik.pl sistema; jeigu Projekto savininkas yra įsteigtas / reziduoja Ispanijoje, naudojamasi Axesor sistema);
   5. VĮ „Registrų centras“ administruojami registrai (Nekilnojamojo turto registras, Juridinių asmenų registras, Turto arešto aktų registras ir kt.) (tuo atveju, jeigu Projekto savininkas yra įsteigtas / reziduoja Lenkijoje ar Ispanijoje, naudojamasi atitinkamų valstybių administruojamais registrais, kuriuose pateikiami kiek įmanoma analogiški duomenys);
   6. Informatikos ir ryšių departamento administruojamo Ieškomų asmenų žinybinio registro teikiamais duomenimis, taip pat kitomis Bendrovei teisėtai prieinamomis patikimomis duomenų bazėmis (tuo atveju, jeigu Projekto savininkas yra įsteigtas / reziduoja Lenkijoje prašoma, kad Projekto savininkas pateiktų atitinkamų valstybių institucijų išduotą pažymą, tinkamai patvirtintą atitinkamų institucijų, su žyma „apostille“).
  8. Bendrovė, atlikdama Taisyklių 3.5.4 p. numatytą vertinimą, taip pat reikalauja Projekto savininko pateikti aktualius (ne senesnius kaip 2 mėn.) išrašus / pažymas iš nuosprendžių, priimtų baudžiamosiose ir (ar) administracinėse bylose, registrų, kurie patvirtintų šių Taisyklių 3.5.4 p. numatytų aplinkybių nebuvimą:
   1. jeigu Projekto savininkas yra Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo ar Lietuvos pilietis / rezidentas (fizinio asmens atveju) – prašoma pateikti atitinkamą išrašą / pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamų registrų (https://ird.lt/);
   2. jeigu Projekto savininkas yra kitoje nei Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ar jei Projekto savininkas yra kitos nei Lietuvos Respublikos pilietis / rezidentas (fizinio asmens atveju) – prašoma pateikti atitinkamą išrašą / pažymą iš šių valstybių atitinkamų administruojamų registrų / informacijos centrų.
  9. Esant galimybei, Bendrovė taip pat imasi veiksmų, kad gautų prieigą prie atitinkamų registrų, kuriuose galėtų patikrinti informaciją apie Projekto savininką dėl Taisyklių 3.5.4 p. numatytų aplinkybių.
  10. Vertindama Projektų savininkų reputaciją, jiems per Bendrovės platformą siekiant pakartotinai paskelbti Projektą, Bendrovė iš naujo vertina Projektų savininkų reputaciją šiose Taisyklėse numatyta tvarka bei netaikydama jokių išimčių. 
  11. Vertintojas iš Projekto savininko surinkęs pakankamai informacijos įvertinti jo, jo vadovų ir Dalyvių reputaciją, įvertina surinktos informacijos visumą ir nusprendžia ar Projekto savininko reputacija tinkama siekiant paskelbti jo Projektą Bendrovės platformoje. Projekto savininko reputacijos vertinimo procesas vyksta dviem etapais:
   1. pirmiausia, įsitikinama, ar visi Taisyklių 3.6.1 punkte išvardyti asmenys tenkina visus minimalius reputacijos vertinimo kriterijus (kaip tai numatyta Taisyklių 3.6.2 p.), t. y. Bendrovė turi įsitikinti, kad Taisyklių 3.6.1 punkte išvardyti asmenys: (i) nėra pripažinti kaltais padarę sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jų teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo; ir  (ii) neatitinka Bendrovės patvirtintame algoritme numatytų sąlygų, kurioms esant automatiškai laikoma, jog Projekto savininko reputacija negali būti vertintina kaip tinkama. Vertintojui nustačius, kad Projekto savininkas, jo vadovas ir (ar) Dalyvis netenkina visų minimaliųjų reputacijos vertinimo kriterijų, Projekto savininko Projektas Bendrovės platformoje negali būti skelbiamas. Tik tokiu atveju, jeigu Vertintojas gali pagrįstai įsitikinti, jog yra visi tenkinami minimalieji reputacijos vertinimo kriterijai, gali būti atliekamas antrasis reputacijos vertinimo etapas (kaip tai numatyta Taisyklių 3.12 p.);
   2. antra, Vertintojui įsitikinus, kad yra tenkinami minimalieji reputacijos vertinimo kriterijai, yra atsižvelgiama į papildomus reputacijos vertinimo kriterijus, kurie gali daryti įtaką galutiniam Projekto savininko patikimumo vertinimo / Projekto reitingui, t. y. galutinis Projekto savininko vertinimo / Projekto reitingas (priskiriama rizikos klasė) gali būti mažinamas (t. y. priskiriama didesnė rizikos klasė), jeigu egzistuoja Bendrovės patvirtintame algoritme nurodyti papildomi neigiami reputacijos vertinimo veiksniai. Galutinio Projekto savininko vertinimo / Projekto reitingo (priskiriamos rizikos klasės) mažinimo tvarka taip pat numatyta Bendrovės patvirtintame algoritme.
  12. Tuo atveju, kai Projektas yra finansuojamas dalimis (etapais), Bendrovė kiekvieno etapo atveju iš naujo atlieka Projekto savininko reputacijos vertinimą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 4. PROJEKTŲ SAVININKŲ KREDITINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA 
  1. Bendrovė Projekto savininko kreditingumo vertinime naudoja:
   1. statistinius modelius (pvz. praeities finansiniai rezultatai);
   2. vertinamuosius modelius (pvz. verslo plano ir jo perspektyvų vertinimas, finansinių prognozių vertinimas, reputacijos vertinimas);
   3. automatiniais modeliais (pvz., Creditinfo sugeneruojamomis ataskaitomis).
   4. Bendrovė nuolat vertina kreditingumo vertinimo proceso veiksmingumą bei atitiktį taikytiniems reikalavimams, taip pat kreditingumo vertinimo ir naudojamų modelių kokybę. Už šį vertinimą / patikrinimą Bendrovė yra atsakinga vidaus audito funkcija.
  2. Prieš skelbiant Projektą Bendrovės platformoje, Vertintojas privalo įvertinti Projekto savininko kreditingumą. 
  3. Vertindamas Projekto savininko kreditingumą Vertintojas: 
   1. surenka informaciją apie Projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus įsipareigojimus; 
   2. įvertina, ar Projekto savininko galimybė vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams nustatytais terminais yra reali, t. y. ar Projekto savininko iš Projekto planuojamų uždirbti pajamų užteks su sutelktinio finansavimo sandoriu prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti; 
   3. įsitikina, kad Projekto savininkui nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla;
   4. įvertina įkeičiamo turto būklę, vertę, įkeitimo laipsnį, likvidumą, likvidacinę vertę bei kitus aktualius parametrus, kurie papildomai detalizuoti 4.12 punkte;
   5. įvertina patį Projektą, jo mastą bei pagrįstumą Projekto savininko veikloje;
   6. įvertina siekiamos gauti paskolos tikslą;
   7. įvertina Projekto savininko nuosavybės (akcininkų) struktūrą;
   8. įvertina Projekto savininko pateikiamą verslo planą, susijusį su siekiamu finansuoti Projektu, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) Projekto savininko žinias apie atitinkamą sektorių ir patirtį įgyvendinant / vystant panašaus pobūdžio projektus; (ii) verslo plano pagrįstumą ir patikimumą; (iii) Projekto stiprybių / silpnybių (angl. strength and weaknesses) analizę; (iv) atitinkamame verslo sektoriuje esančią konkurenciją; (v) Projekto savininkų klientų tipą ir jų geografinę lokaciją.
  4. Jeigu, vertindamas Projekto savininko kreditingumą pagal Taisyklių 4.3 p. Vertintojas nustatytų, kad Projekto savininko rizika yra aukšta, Projekto savininkui būtų siūloma teikti papildomas užtikrinimo priemones,  
  5. Siekdamas įvertinti Projekto savininko, laiduojančių ar garantuojančių asmenų (jeigu tokių būtų) kreditingumą pagal šiose Taisyklėse numatyta tvarka, Vertintojas - tiesiogiai ar naudojantis trečiųjų asmenų (įskaitant kreditų biurus) paslaugomis - renka, tvarko ir remiasi informacija, gauta iš išorinių duomenų bazių (VĮ “Registrų centras”, Lietuvos banko administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės duomenimis ir pan.). 
  6. Siekdamas įvertinti Projekto savininko kreditingumą pagal šių Taisyklių 4.3 p., Vertintojas taip pat vertina informaciją ir patvirtinimus, kuriuos Projekto savininkas pateikia: 
   1. pildydamas Bendrovės parengtą standartizuotos formos anketą (registracijos formą); 
   2. pildydamas Projekto savininko paraišką dėl finansavimo sandorio;   
   3. atsakydamas į kitus Bendrovės Projekto savininkui užduotus paklausimus, jeigu tokių būtų. 
  7. Vertintojas Projekto savininko prašo užpildyti standartizuotos formos anketą (registracijos formą) ir pateikti šiuos duomenis ir informaciją: 
   1. Projekto savininko ir garantuojančio ar laiduojančios asmens (jeigu tokie būtų) paskutines patvirtintas audituotas finansines ataskaitas už paskutinius 3 (trejus) veiklos metus, kurias sudaro balansas ir pelno (nuostolio) ataskaitos, įskaitant informaciją apie pinigų srautus. Jeigu Projekto savininkas (ir garantuojantis ar laiduojantis trečiasis asmuo) neturi audituotų finansinių ataskaitų, Bendrovė reikalauja pateikti Projekto savininko finansinę padėtį grindžiančius dokumentus, kurie būtų parengti sertifikuoto asmens, kuriam taikoma profesinės kokybės užtikrinimo sistema (pvz., mokesčių konsultanto, apskaitininko ar pan.);
   2. informaciją apie Projekto savininko turimų paskolų ir kitų įsipareigojimų sumą, jų valiutą, atitinkamų paskolų ir įsipareigojimų terminus, jų grąžinimo grafikus bei taikytinas palūkanas ar kitokio pobūdžio kompensacijas;
   3. Projekto savininko planuojamas pajamas ir pinigų srautus, susijusius su siekiamu finansuoti Projektu. Bendrovė vertina Projekto savininko planuojamas pajamas ir pinigų srautus (i) optimistiniu, (ii) baziniu ir (iii) pesimistiniu scenarijumi (optimistiniu Bendrovė laiko paties Projekto savininko pateikiamas pajamų ir pinigų srautų prognozes; tuo tarpu bazinį bei pesimistinį scenarijų Bendrovė apskaičiuoja sumažindama optimistinį scenarijų, atitinkamai, 15 ir 30 proc.). Tuomet Bendrovė apskaičiuoja vidurkį pajamų ir pinigų srautų, prognozuojamų pagal visus tris scenarijus ir gautus skaičius naudoja skaičiuodama kreditingumą pagal savo patvirtintą projekto savininkų kreditingumo balų apskaičiavimo tvarką (algoritmą);
   4. Projekto savininko prognozines finansines ataskaitas;
   5. papildoma informaciją (pagal Bendrovės nustatytą formą) su paaiškinimais dėl: 
    1. Turto (tiek ilgalaikio, tiek ir trumpalaikio);
    2. Įsipareigojimų (tiek ilgalaikių, tiek ir trumpalaikių);
    3. Pelno (įskaitant EBIT ir ETBIDA);
    4. Pinigų ir pinigų ekvivalento;
    5. Pardavimo pajamų pokyčio;
    6. Pajamų;
    7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos;
    8. Nuosavo kapitalo;
    9. kitų finansinių ir ar susijusių rodiklių.
   6. Projekto savininko ir garantuojančio ar laiduojančio asmens (jeigu tokie būtų) planuojamo įkeisti turto atžvilgiu – turto vertintojų atliktą turto vertinimą ir apžiūrėjimo aktą dėl turto vertės su nuotraukomis (arba vertinimo atitikmenį);
   7. trumpas verslo arba trumpas paskolos panaudojimo ir grąžinimo planas pagal pateiktą formą arba Projekto savininko pateiktą informaciją;     
   8. kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, el. paštas, telefonas (jei yra), mobilusis telefonas, pareigos) apie Projekto savininko vadovą, garantuojančio ar laiduotojo asmens vadovą, kai laiduoja ar garantuoja juridinis asmuo, laiduotojo ar garantuotojo duomenis (jeigu laiduotojas ar garantuotojas yra fizinis asmuo); 
   9. kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, el. paštas, telefonas (jei yra), mobilusis telefonas, pareigos) bei asmens ir/ar įmonės kodą kiekvieno Projekto savininko Dalyvio (teikiami kontaktiniai duomenys, asmens kodas ir nurodoma turima akcijų dalis);
  8. Siekdamas įvertinti informaciją apie Projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio asmens (jeigu tokių būtų) finansinę būklę ir Projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio (jeigu tokių būtų) asmens galimybę vykdyti finansinius įsipareigojimus, Vertintojas pagal surinktus duomenis vertina: 
   1. Projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio asmens finansinę situaciją (pajamų dydį, pajamų šaltinius, jų įvairovę, tvarumą, pelningumą, galimą kaitą ateityje ir pan.); 
   2. Projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio asmens istoriją ir informaciją apie esamą ir buvusį finansinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą; 
   3. Projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio asmens esamus ir planuojamus įsipareigojimus, jei Bendrovė apie juos žino ar turi žinoti; 
   4. Projekto savininko nurodytų ar Bendrovei žinomų aplinkybių įtaką Projekto savininko ekonominei ir finansinei situacijai bei Projekto savininko galimybes tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą sutarties laikotarpį. 
  9. Jeigu Projekto savininko pateikti duomenys skiriasi nuo Bendrovės iš duomenų bazių gautų duomenų, Projekto savininko kreditingumo vertinimui bus naudojami tie duomenys, kuriais remiantis Projekto savininko kreditingumo vertinimas bus konservatyvesnis.
  10. Bendrovės kreditingumo vertinimo tikslais renkamų duomenų šaltiniai detalizuojami žemiau pateikiamoje lentelėje:

Renkami duomenys

Duomenų šaltinis (-iai)

informacija apie Projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus įsipareigojimus ir turtą, pelningumą ir kt.

Projekto savininkas / Juridinių asmenų registras, Hipotekos registras, Nekilnojamojo turto registras, Turto arešto aktų registras / Creditinfo kredito biuro sistema / Viešai prieinama informacija internete (kai Projekto savininkas yra įsteigtas / reziduoja Lenkijoje ar Ispanijoje – atitinkamų valstybių institucijų administruojamos duomenų bazės / registrai)

Projekto savininko kontaktiniai duomenys

Projekto savininkas

Projekto savininko (ir garantuojančio ar laiduojančio trečiojo asmens, jeigu tokie būtų) patvirtintos (audituotos) finansinės ataskaitos už trejus paskutinius metus) informaciją ir dokumentus apie nuosavybės teise priklausantį turtą bei pinigų srautus

Projekto savininkas (ir garantuojantis ar laiduojantis trečiasis asmuo) / Juridinių asmenų registras / Nekilnojamojo turto registras / Creditinfo kredito biuro sistema / Viešai prieinama informacija internete / Kitų valstybių analogišką informaciją teikiantys registrai Projekto savininkui esant įsteigtam / reziduojančiam Ispanijoje ar Lenkijoje (pvz., Axesor, Bik.pl ir pan.)

Projekto savininko planuojamos pajamos ir pinigų srautai, susiję su siekiamu finansuoti Projektu

Projekto savininkas

Projekto savininko prognozinės finansines ataskaitos

Projekto savininkas

Projekto savininko teikiamos užtikrinimo priemonės, įskaitant informaciją apie užtikrinimo priemones vertę ir vertinimą

Projekto savininkas / Nekilnojamojo turto registras / nepriklausomas turto vertintojas

jeigu Projekto savininkas (ir (ar) garantuojantis ar laiduojantis trečiasis asmuo) yra fizinis asmuo – verslininkas, dokumentai, pagrindžiantys iš vykdomos veiklos gautų pajamų ir išlaidų struktūrą per paskutinius trejus metus

Projekto savininkas / Valstybinė mokesčių inspekcija (Projekto savininkas (ir (ar) garantuojantis ar laiduojantis trečiasis asmuo) privalo pateikti patvirtintas pajamų deklaracijas) / Creditinfo kredito biuro sistema / Kitų valstybių analogišką informaciją teikiantys registrai Projekto savininkui esant įsteigtam / reziduojančiam Ispanijoje ar Lenkijoje (pvz., Axesor, Bik.pl ir pan.)

raštiškas paaiškinimas apie šiuo metu žinomas (ar numanomas) aplinkybes, galinčias turėti neigiamą įtaką Projekto savininko finansiniams rodikliams ar veiklos vykdymui ateityje

Projekto savininkas

 1. Bendrovė periodiškai atnaujina informaciją apie paskolos užtikrinimui pateiktas užtikrinimo priemones (t. y. bent kartą per metus reikalauja Projekto savininko (arba trečiojo asmens, jeigu trečiasis asmuo teikia užtikrinimo priemonę už Projekto savininko įsipareigojimus) pateikti atnaujintą įkeisto turto vertinimą.
 2. Kuomet Projekto savininko įsipareigojimų užtikrinimui yra įkeičiamas turtas, Bendrovė reikalauja Projekto savininko pateikti nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų nustatyta tvarka atliktą turto vertinimą, kuriame būtų įvertinta ir pateikta bent ši informacija:
  1. Projekto savininko įsipareigojimų terminas (įkeitimo/užstato terminas);
  2. finansinio turto atveju – paskutinė aktuali kaina ir vidutinė kaina per paskutinius 12 mėnesių likvidžioje rinkoje;
  3. fizinio įkaito atveju – paskutinė turima rinkos vertė;
  4. ar yra rinka, kurioje galima lengvai likviduoti turtą;
  5. galimus įkeičiamo turto vertės nuokrypius.
 3. Bendrovė nepriima tokios užtikrinimo priemonės (įkeičiamo turto), kurios vertės nėra įmanoma nustatyti ir (ar) kurios realizavimui nėra atitinkamos rinkos. Bendrovė taip pat užtikrina, kad turtas būtų įkeičiamas visam paskolos sutarties laikotarpiui iki kol Projekto savininkas tinkamai įvykdys savo įsipareigojimus.
 4. Bendrovė individualiai vertina kiekvieną Projekto savininką, garantuojančius ar laiduojančius asmenis, užtikrinimo priemones (jeigu tokių būtų) – kreditingumo vertinimas bus atliekamas naudojant ekspertiniu būdu. 
 5. Atlikdama kreditingumo vertinimą Bendrovė siekia įvertinti, kokia yra finansuotojo nuostolių tikimybė. Bendrovė Projektų savininkų kreditingumo riziką skirsto į: mažą (1), vidutinę (2), aukštesnę (3), aukštą (4), per aukštą (5). Projekto savininkai pagal kreditingumo riziką skirstomi vertinant žemiau išvardintus kriterijus (pagal Bendrovės patvirtintame algoritme pateiktą formulę):
  1. Projekto savininko prisiimtų įsipareigojimų vykdymo istoriją (angl. history of commitments of Project owner), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 7 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,07);
  2. informacija apie sektorių, kuriame veikia Projekto savininkas, įskaitant makroekonomines sąlygas bei konkurenciją (angl. Information on the sector in which the Project owner operates (including macroeconomic conditions and competition), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 7 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,07);
  3. informacija apie verslo planą (angl. information on business plan), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 7 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,07);
  4. planuojamą Projekto pelningumą (angl. projected profitability of the Project), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  5. numatomus Projekto savininko pinigų srautus (angl. projected cash flows of the Project owner), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  6. Projekto savininko žinias ir patirtį atitinkamame verslo sektoriuje (angl. knowledge and experience of the Project owner in the relevant business sector), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  7. (įkeisto) turto pelningumo rodiklis (angl. Return on (pledged) Assets – RoA), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 7 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,07);
  8. Grynojo pelno marža (angl. Net Profit Margin – NPM), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  9. Skolos ir turto santykis (angl. Debt Ratio – DR), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  10. Projekto teisinių dokumentų vertinimas, kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  11. Turto panaudojimo tipas (komercinės ar gyvenamosios nuoma), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  12. Dabartinės sudarytos nuomos sutartys (ilgalaikės nuomos atveju), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  13. Nekilnojamojo turto renovacijos poreikis ir paskutinės atliktos renovacijos data, kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  14. Nekilnojamojo turto mikrovietovė, kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  15. Ar nekilnojamas turtas turi automobilių parkavimą (taikoma tik ilgalaikei nuomai), kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06);
  16. Tai, ar Projekto savininkas turi visus nuomos veiklai reikalingus dokumentus, registracijas ir leidimus ir šių dokumentų galiojimo laikas, kuris galutiniame kreditingumo rizikos vertinime turi 6 proc. svorį (t. y. taikomas koeficientas yra 0,06).
 6. Kiekvienam rodikliui nustatytas atitinkamas svarbumo lygis, numatomas koeficientas ir išvesta vertinimo formulė. 
 7. Pagal šią kreditingumo vertinimo formulę apskaičiuota reikšmė apibūdina finansuotojo nuostolių tikimybę, kuri yra pateikiama kaip Platformos Operatoriaus nuomonė. Žemiau pateikiama vertinimo skalė:
  1. 5 klasė (E) (Labai prasta būklė, nepatenkinama) – per aukšta kreditingumo rizika
  2. 4 klasė (D) (Prasta būklė) –  aukšta kreditingumo rizika
  3. 3 klasė (C) (Vidutinė būklė) – aukštesnė kreditingumo rizika
  4. 2 klasė (B) (Gera būklė ) – vidutinė kreditingumo rizika
  5. 1 klasė (A) (Labai gerai būklė) – žema kreditingumo rizika
 8. Jeigu būtų laiduojančių ar garantuojančių asmenų, jų kreditingumas vertinamas taip pat kaip Projektų savininkų. Įvertinus už Projekto savininko įsipareigojimus laiduojančių ar garantuojančių asmenų kreditingumą, galutinė Projekto savininko kreditingumo rizika būtų apskaičiuojama išvedant vidurkį iš Projekto savininkui priskirtos rizikos klasės (balo) ir už Projekto savininko įsipareigojimus laiduojančiam ar garantuojančiam asmeniui priskirtos rizikos klasės (balo) sumos (pvz., jeigu Projekto savininkas kreditingumo vertinimo metu surinktų 4 balus (4 klasė (D)), o laiduojantis ar garantuojantis asmuo surinktų 2 balus (2 klasė (B)), galutinė Projekto savininko kreditingumo rizika būtų vertinama kaip 3 klasė (C)), išskyrus atvejus, kuomet Projekto savininkui būtų priskiriama per aukšta kreditingumo rizika (5 klasė (E)) – tokiu atveju Bendrovė neskelbtų Projekto savininko Projekto.
 9. Jeigu Projekto savininkas yra naujai įsteigta bendrovė (pvz., konkretaus projekto vystymui ar vykdanti veiklą trumpiau nei 2 finansinius metus), Bendrovė visuomet reikalauja, kad už atitinkamo Projekto savininko įsipareigojimus būtų laiduojama visa apimtimi. Laiduotojo vertinimas yra atliekamas tokia tvarka:
  1. surenkama informacija apie laiduojančio asmens turimą turtą (šią informaciją pateikia laiduojantis asmuo iš išorinių duomenų bazių (VĮ “Registrų centras” ir pan.; papildomai gali būti prašoma pateikti informaciją apie neregistruotiną turtą (pvz., banko sąskaitose turimas lėšas (prašant pateikti banko sąskaitos išrašą), turimus vertybinius popierius (prašant pateikti išrašus iš vertybinių popierių sąskaitos) ir pan.);
  2. surenkama informacija apie laiduojančio asmens turimus įsipareigojimus (vadovaujamasi taip pat išorinių duomenų bazėse prieinamais duomenimis, kaip ir renkant informaciją apie turimą turtą, taip pat prašoma laiduojančio asmens banko sąskaitų išrašų už paskutinius 2 metus, patvirtintų banko darbuotojo);
  3. surinkus informaciją apie laiduojančios asmens turimą turtą bei turimus įsipareigojimus, Bendrovė apskaičiuoja laiduotojo „grynąją vertę“, t. y. skirtumą tarp turimo turto ir turimų įsipareigojimų (šis skirtumas visuomet turi būti teigiamas, kitu atveju Bendrovė reikalauja, kad už Projekto savininko įsipareigojimus laiduotų kitas asmuo, turintis pakankamai turto);
  4. atsižvelgiant į laiduotojo „grynąją vertę“ yra vertinama, kokia apimtimi iš jo turimo turto galimai būtų padengiami Projekto savininko įsipareigojimai pagal siekiamą sudaryti finansavimo sandorį, t. y.:
   1. jeigu laiduotojo turimas turtas (atėmus turimus įsipareigojimus) viršija Projekto savininko siekiamą pritraukti finansavimo sumą – laiduotojui skiriamas 1 klasės (A) kreditingumo balas (labai gera būklė – žema kreditingumo rizika);
   2. jeigu laiduotojo turimas turtas (atėmus turimus įsipareigojimus) siekia nuo 50 iki 100 proc. Projekto savininko siekiamos pritraukti finansavimo sumos – laiduotojui skiriamas 2 klasės (B) kreditingumo balas (gera būklė – vidutinė kreditingumo rizika);
   3. jeigu laiduotojo turimas turtas (atėmus turimus įsipareigojimus) siekia nuo 25 iki 50 proc. Projekto savininko siekiamos pritraukti finansavimo sumos – laiduotojui skiriamas 3 klasės (C) kreditingumo balas (vidutinė būklė – aukštesnė kreditingumo rizika);
   4. jeigu laiduotojo turimas turtas (atėmus turimus įsipareigojimus) siekia nuo 0 iki 25 proc. Projekto savininko siekiamos pritraukti finansavimo sumos – laiduotojui skiriamas 4 klasės (D) kreditingumo balas (prasta būklė – aukšta kreditingumo rizika);
   5. jeigu laiduotojo turimas turtas (atėmus turimus įsipareigojimus) yra mažiau nei 0 proc. Projekto savininko siekiamos pritraukti finansavimo sumos – laiduotojui skiriamas 5 klasės (E) kreditingumo balas (labai prasta būklė, nepatinkinama – per aukšta kreditingumo rizika).
 10. Apskaičiavus Projekto savininko bei laiduotojo kreditingumo balus, jie yra sudedami ir galutinis Projekto savininko kreditingumo balas yra apskaičiuojamas kaip gautos sumos vidurkis, t. y.:

GPSKB=PSKB+LAKB2, kur

GPSKB – galutinis Projekto savininko kreditingumo balas;

PSKB – Projekto savininko kreditingumo balas, apskaičiuotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

LAKB – asmens, kuris laiduoja už Projekto savininko prisiimamus įsipareigojimus, kreditingumo balas, apskaičiuotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 1. Vertindama siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto vertę Bendrovė remiasi aktualiomis nepriklausomų turto vertintojų išvadomis ir (ar) kitais patikimais išorės šaltiniais (pavyzdžiui, Nekilnojamojo turto registro duomenimis). Visais atvejais Vertintojas papildomai surenka viešai prieinamą informaciją apie siūlomą įkeisti nekilnojamąjį turtą (jo vietą, būklę, paskirtį ir pan.) ir kritiškai įvertina pateiktų duomenų apie šio nekilnojamojo turto vertę turinį. Kilus abejonėms dėl pateiktų duomenų apie nekilnojamojo turto vertę, Vertintojas turi remtis konservatyviausiais duomenimis.
 2. Papildomai, Bendrovė finansuotojams nurodo įkeičiamo nekilnojamojo turto vertę bei vertina sumažėjusią finansuotojo nuostolių tikimybę. Platforma vertindama priskiriamą kreditingumo rizikos klasę, naudoja ir LTV (angl. loan to value) rodiklį, atsižvelgiant į kurio vertę, gali būti pakeičiama galutinė kreditingumo klasė:
  1. tokiu atveju jei įkeičiamo turto santykis bendrai paskolos sumai yra iki 50% (LTV <50%)  laikoma, kad užstato santykis yra patikimas ir Projekto savininko atžvilgiu jo kreditingumo vertinimo rezultatą gali pagerinti iki 0,4 galutinio kreditingumo balo;
  2. tokiu atveju jei įkeičiamo turto santykis bendrai paskolos sumai yra nuo 50% iki 65% (LTV 50-65%) laikoma, kad užstato santykis yra geras ir Projekto savininko atžvilgiu jo kreditingumo vertinimo rezultatą gali pagerinti iki 0,2 galutinio kreditingumo balo;
  3. tokiu atveju jei įkeičiamo turto santykis bendrai paskolos sumai viršija 65% (LTV >51%), laikoma, kad užstato santykis yra tinkamas, tačiau yra nedarantis poveikio Projekto savininko kreditingumo vertinimo galutiniam kreditingumo balui.
 3. Bet kokiu atveju LTV rodiklis gali daryti įtaką galutiniam kreditingumo balui tik tuo atveju, jeigu pagal 4.15 punkte nustatytus kriterijus nėra nustatoma per aukšta Projekto savininko kreditingumo rizika (5 klasė (E)). Tuo atveju, jeigu pagal finansinius Projekto savininko duomenis (vertinant pagal 4.15 punkte nustatytus kriterijus) yra nustatoma per aukšta kreditingumo rizika (5 klasė (E)), galutinei Projekto savininko kreditingumo rizikai LTV rodiklis nedaro jokios įtakos ir laikoma, kad Projekto savininkas yra per aukštos kreditingumo rizikos bei jo Projektą tokiu atveju atsisakoma skelbti Platformoje.
 4. Bendrovė sudaro sutartį su UAB „Creditinfo Lietuva“ ir tokiu būdu gauna prieiga prie Creditinfo kredito biuro sistemos. Naudojantis šia sistema, Platformos Operatorius tikrina duomenis apie Projekto Savininko turimus ir pradelstus įsiskolinimus, kurie dar neatsispindi Projekto Savininko pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose (Bendrovė taip pat, esant galimybei, jungiasi ir prie kitų valstybių sistemų, jeigu Projekto savininkas būtų iš kitos valstybės). Radus papildomos informacijos apie įsiskolinimus, naudodamas tokius duomenimis Operatorius perskaičiuoja 4.15 punkte nurodytus rodiklius ir atlieka pakartotinį kreditingumo vertinimą.
 5. Galutinė Projekto savininko kreditingumo klasė (priskiriamos rizikos klasė) taip pat gali būti koreguojama atsižvelgiant į Bendrovės patvirtintame algoritme nustatytus Projekto savininko, jo vadovų ir (ar) Dalyvių papildomus reputacijos vertinimo kriterijus. Galutinio Projekto savininko vertinimo / Projekto reitingo (priskiriamos rizikos klasės) mažinimo tvarka taip pat numatyta Bendrovės patvirtintame algoritme.  
 6. Bendrovės nustatytas Projekto savininko / Projekto kreditingumo reitingas nedaro įtakos maksimaliai Projektui savininkui suteiktinai paskolos sumai, tačiau bet kokiu atveju maksimali paskolos suma negali būti didesnė nei 5 mln. EUR. Taip pat Bendrovė atsižvelgia į maksimalaus turto ir paskolos santykį (LTV), siekdama nustatyti pasiūlymo paskolos sumą:

Kreditingumo reitingas

Maksimalus turto ir paskolos santykis (LTV) siekiant nustatyti pasiūlymo paskolos sumą

A (mažos rizikos)

90 proc. 

B (vidutinės rizikos)

80 proc.

C (aukštesnės rizikos)

75 proc.

D (aukštos rizikos)

60 proc.

 1. Vis dėlto, Projekto savininko / Projekto kreditingumo reitingas daro įtaką maksimaliam paskolos sutarties terminui, t. y.:

Kreditingumo reitingas

Maksimalus paskolos terminas

A (mažos rizikos)

10 metų 

B (vidutinės rizikos)

5 metai

C (aukštesnės rizikos)

3 metai

D (aukštos rizikos)

18 mėnesių

 1. Bendrovė, atlikusi Projekto savininko kreditingumo vertinimą ir priėmusi teigiamą sprendimą dėl Projekto skelbimo Platformoje, atskleidžia investuotojams bent šią informaciją:
  1. Projekto savininko / Projekto kreditingumo reitingą;
  2. aiškų aprašymą ir detalizaciją, kaip buvo atliktas Projekto savininko kreditingumo vertinimas;
  3. Projekto savininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę.
 2. Bendrovė reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus) atnaujina informaciją apie Projekto savininko kreditingumą. Taip pat Bendrovė nedelsiant informuoja investuotojus apie kreditingumo vertinimo proceso pakeitimus, kurie gali turėti reikšmingos įtakos kreditingumo vertinimo proceso rezultatams.
 3. Tuo atveju, kai Projektas yra finansuojamas dalimis (etapais), Bendrovė kiekvieno etapo atveju iš naujo atlieka Projekto savininko kreditingumo vertinimą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 1. PROJEKTO SAVININKO PATIKIMUMO VERTINIMO PROCESO PATIKRA
  1. Siekdama užtikrinti, jog Projekto savininko patikimumas būtų įvertintas tinkamai ir kiek įmanoma labiau būtų eliminuojamos žmogiškosios klaidos (pvz., apskaičiuojant kreditingumo balą), Bendrovė įdiegia šias priemones:
   1. naudojama standartizuota automatinė kreditingumo balo skaičiavimo forma. Vertintojas Projekto savininko kreditingumo balą skaičiuoja naudodamas Bendrovės patvirtintą standartizuotą vidiniu įrankiu (ranka suvedami finansiniai rodikliai bei automatiškai apskaičiuojamas kreditingumo balas);
   2. įdiegiamas „keturių akių“ principas. Vertintojui apskaičiavus Projekto savininko kreditingumo balą bei galutinai atlikus Projekto savininko patikimumo vertinimą, atlikti ir užfiksuoti skaičiavimai kartu su juos pagrindžiančiais šaltiniais (dokumentais) pateikiami kitam Vadovo paskirtam Bendrovės darbuotojui. Pastarasis atlieka jam pateiktų skaičiavimų ir vertinimo patikrą (be kita ko, įsitikinama, jog kreditingumo balas buvo apskaičiuotas tinkamai pagal turimus duomenis). Jeigu tikrinimo metu pastebimi netikslumai, tikrinimą atliekantis Bendrovės darbuotojas perduoda juos ištaisyti pradiniam Vertintojui (po ištaisymo atliekama pakartotina peržiūros procedūra);
   3. vertinimo proceso patvirtinimas. Galutinai atlikus patikimumo vertinimo proceso patikrą, galutinę Projekto savininko reputacijos ir kreditingumo vertinimo formą su nurodytu skaičiavimu pasirašo tiek Vertintojas, tiek ir patikrinimą atlikęs Bendrovės darbuotojas. Tokiu atveju laikoma, jog Bendrovė tinkamai atliko Projekto savininko patikimumo vertinimo procedūrą.
 2. PASKOLOS KAINOS BEI KITŲ SĄLYGŲ NUSTATYMO TVARKA
  1. Projekto savininkui, siekiančiam Platformoje gauti finansavimą, paskolos kaina nustatoma atsižvelgiant į kreditingumo riziką. Bendrovė nustatydama paskolos kainą neatsižvelgia į tokius kriterijus kaip (i) paskolos laikotarpis; (ii) pagrindinė paskolos suma; (iii) paskolos grąžinimo įmokų struktūra laiko atžvilgiu.
  2. Bendrovė apskaičiuodama paskolos kainą atsižvelgia į Projekto savininko kreditingumo riziką bei nustato bazinę paskolos kaina pagal žemiau pateikiamą lentelę:

Kreditingumo reitingas

Palūkanų norma

A (mažos rizikos)

iki 7.5 proc.

B (vidutinės rizikos)

7.5-8.5 proc.

C (aukštesnės rizikos)

8.5-10.5 proc.

D (aukštos rizikos)

nuo 10.5 proc.

 1. Pažymėtina, kad Reglamento bei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatos taip pat numato galimybę skaičiuojant paskolos kainą vadovautis ir kitais kriterijais, tame tarpe: (i) nerizikinga grąžos norma; (ii) užtikrinimo priemonių buvimą; (iv) mokesčius, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis; (v) kitas rizikas, susijusias su Projektu ir (ar) Projekto savininku (tam tarpe ir rinkos sąlygas paskolos išdavimo momentu, verslo strategiją, paskolos vertę).
 2. Bendrovė, skaičiuodama paskolos kainą, nevertina nerizikingos grąžos normos ar su Bendrovės paslaugomis susijusių mokesčių (šie mokesčiai yra dengiami Projekto savininko ir (ar) investuotojų sąskaita, priklausomai nuo to, kam atitinkami mokesčiai taikomi, tačiau nėra susiję su pačia Paskola, jos suma ar taikytinomis palūkanomis), taip pat nediskontuoja ateities mokėjimų pagal paskolos sutartį. Tuo tarpu užtikrinimo priemonių buvimas yra vertinamas nustatant Projekto savininko / Projekto kreditingumo reitingą, todėl savaime yra netiesiogiai įtraukiamas ir į paskolos kainodaros sistemą. 
 3. Kitos rizikos, susijusios su Projektu ir (ar) Projekto savininku yra vertinamos, kai tai aktualu, todėl Bendrovė, kaip tai numatyta šių Taisyklių 6.8 p., gali nukrypti nuo aukščiau nustatytų bendrinių paskolos kainodaros bei kitų sąlygų nustatymo taisyklių. Tokios rizikos galėtų būti, pvz.:
  1. Projekto savininko finansinė padėtis, atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo metu surinktą informaciją, yra gera, tačiau Bendrovei kelia abejonių verslo plano įgyvendinamumas ar planuojami pinigų srautai, prognozuojamos pajamos;
  2. tam tikros individualiam sektoriui aktualios ekonominės sąlygos, Bendrovės vertinimu, konkrečiu metu gali turėti reikšmingos įtakos Projekto vystymui ir (ar) Projekto savininko galimybėms vykdyti savo įsipareigojimus;
  3. Projekto savininko finansinė padėtis yra gera, Projekto perspektyvos taip pat realistiškos, tačiau Projekto savininkas neturi patirties įgyvendinant analogiškus ar panašius Projektus ir pan.
 4. Bendrovė taip pat gali koreguoti paskolos kainą po paskolos Projekto savininkui išdavimo, t. y. Bendrovė gali taikyti Paskolos palūkanų indeksavimo mechanizmą, ypač ilgesnio termino paskoloms (viršijančioms 2 metų terminą), kurio metu Paskolos fiksuotosios palūkanos yra indeksuojamos pagal Euro zonos vidutinį metinį vartotojų kainų indeksą („CPI“). Paskolos fiksuotosios palūkanos yra indeksuojamos kiekvienų naujų metų (po Paskolos išdavimo) pradžioje ir kiekvienu atveju einamaisiais Paskolos metais Projekto savininkas įsipareigoja mokėti pagal atitinkamų metų CPI indeksuotas Paskolos palūkanas kas mėnesį. Sekantys Paskolos palūkanų indeksavimai visuomet vykdomi nuo jau indeksuotų Paskolos palūkanų. Visais atvejais konkrečios Paskolos palūkanų indeksavimo sąlygos yra įtvirtinamos Paskolos sutartyje.
 5. Po Paskolos išdavimo momento Paskola Projekto savininkui taip pat gali pabrangti ir dėl sudaromoje paskolos sutartyje numatytų kitų atvejų (pvz., delspinigių ar kompensacinių palūkanų taikymo vėluojant laiku ir tinkamai vykdyti įsipareigojimus ar pan.).
 6. Aukščiau Taisyklėse numatyti paskolos kainodaros bei kitų sąlygų nustatymo kriterijai yra bendriniai, todėl Bendrovė turi teisę individualiais atvejais nukrypti nuo šios tvarkos ir taikyti individualias paskolos kainodaros bei kitų sąlygų nustatymo sąlygas. Bet kokiu atveju investuotojai visuomet yra iš anksto informuojami apie tokius atvejus, suteikiant visą informaciją apie priežastis, dėl kurių buvo nukrypta nuo standartinių paskolos kainodaros reikalavimų, tokiu būdu užtikrindama sąžininga ir teisingą kainos nustatymą, kaip to reikalauja Reglamentas bei jį įgyvendinantys teisės aktais.
 7. Bendrovė, siekdama užtikrinti, jog Projekto savininkui taikoma paskolos kainą yra sąžininga, be kita ko, atsižvelgia ir vertina šias aplinkybes:
  1. kreditingumo rizikos reitingą;
  2. grynąją dabartinę paskolos vertę:
   1. pagrindinę paskolos sumą;
   2. paskolos terminą;
   3. paskolos įmonių dažnumą;
   4. tinkamą palūkanų normą būsimiems grąžinimams diskontuoti.
  3. vyraujančias rinkos sąlygas paskolos suteikimo metu ir paskolos galiojimo laikotarpiu;
  4. Projekto savininko verslo strategiją;
  5. kitas konkrečios paskolos atveju svarbias aplinkybes, jeigu tokių būtų.
 1. KIEKVIENOS PASKOLOS VERTINIMO PROCESAS
  1. Bendrovė atlieka kiekvienos paskolos vertinimą bent šiomis aplinkybėmis:
   1. paskolos suteikimo momentu;
   2. kai Bendrovės manymu yra mažai tikėtina, kad Projekto savininkas visiškai įvykdys pareigas išmokėti paskolą, ir Bendrovė nesiima jokių atitinkamų užtikrinimo priemonė realizavimo ar kitų panašaus pobūdžio veiksmų;
   3. Projekto savininko įsipareigojimų neįvykdymo atveju;
   4. kai Bendrovės padeda investuotojui pasitraukti iki paskolos termino pabaigos datos.
  2. Bendrovė užtikrina, kad atliekant šių Taisyklių 7.1 p. numatytą paskolos vertinimą būtų vadovaujamasi teisinga ir atitinkamam momentui aktualia informacija bei kad atitinkamas vertinimas būtų savalaikis ir ne senesnis nei 3 mėnesiai iki paskolos išdavimo (kuomet vertinimas yra atliekamas iki paskolos išdavimo).
  3. Bendrovė paskolos išdavimo metu, atlikdama paskolos vertinimą, atsižvelgia bent į šiuos kriterijus / aplinkybes:
   1. paskolos terminą;
   2. paskolos įmokų periodiškumą / dažnumą (mokėjimų grafiką) bei numatomus pinigų srautus;
   3. bet kokią paskolos sutartyje numatytą išankstinio mokėjimo galimybę;
   4. nerizikingą palūkanų normą su paskola susijusių mokėjimų diskontavimui;
   5. paskolos sutartyje numatytą palūkanų normą;
   6. Projekto savininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę;
   7. užtikrinimo priemonės vertę (jei taikytina);
   8. garantijų buvimą ir lygį, kuriomis jos užtikrina įsipareigojimų įvykdymą.
  4. Atliekant paskolos vertinimą po paskolos išdavimo Bendrovė be šių Taisyklių 7.3 p. numatytų kriterijų papildomai atsižvelgia į:
   1. likusį paskolos terminą (iki paskolos sutarties pabaigos);
   2. galimų nuostolių tikimybę.
  5. Atliekant paskolos vertinimą šių Taisyklių 7.1.3 p. numatytu atveju, Bendrovė atsižvelgia į šiuos kriterijus:
   1. konservatyvų užtikrinimo priemonės ir (ar) garantijos vertinimą;
   2. kitus mokesčius ir išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu.
  6. Bendrovė nustato ir pasitvirtina šiame Taisyklių skyriuje aptariamo paskolos vertinimo algoritmą, kuriame numato kiekvieno kriterijaus svorį bei vertinimo metodiką, taip pat kurio pagalba yra apskaičiuojami ir nustatomi paskolos vertinimo rezultatai. Informacija apie šį algoritmą atskleidžiama Platformos investuotojams, paskelbiant ją Bendrovės interneto svetainėje.
 2. ATSISAKYMAS PASKELBTI PROJEKTĄ
  1. Bendrovė atsisako paskelbti Projektą Bendrovės platformoje, jeigu: 
   1. Projekto savininkas neatitinka Bendrovės patvirtintų Projektų savininkų minimalių reputacijos vertinimo kriterijų arba pagal Bendrovės patvirtintus Projektų savininku kreditingumo vertinimo kriterijus projekto savininko atžvilgiu yra nustatoma per aukšta kreditingumo rizikos klasė (E klasė); 
   2. Bendrovei trūksta informacijos Taisyklėse aprašytiems įvertinimams atlikti; 
   3. Jei Bendrovės turima informacija sudaro pagrindo manyti, kad Projekto paskelbimas Bendrovės platformoje sukeltų grėsmę finansuotojų interesams. 
 3. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS
  1. Tvarumo rizika suprantama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuriai įvykus, kiltų realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Tvarumo rizika yra aktuali kaip atskira rizikos kategorija ir gali būti aktuali kaip sudėtinė kitų rizikų (tame tarpe ir rinkos, kredito, likvidumo rizikos) dalis. Bendrovė, atlikdama projektų savininkų ir paskolų vertinimo procesą, vadovaujasi savo patvirtintomis rizikos valdymo procedūromis ir, atitinkamai, vertina visas rizikas, įskaitant tvarumo riziką, ir veiksnius, kurie gali daryti įtaką investuotojų investicijų vertei ir veiklos rezultatams. Todėl konkrečiais atvejais gali būti aktualūs aplinkos apsaugos, socialinės gerovės ir valdysenos („ESG“) kriterijai, tame tarpe ir su jais susijusios tvarumo rizikos, kuri kaip sudėtinė visų kitų rizikų ir veiksnių dalis, gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį Bendrovės veiklai ar investuotojų investicijų vertei, jeigu realizuotųsi tikimybė, kad tam tikra Platformoje skelbiama paskola būtų susijusi su tvarumo rizika.
  2. Bendrovės tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje. Be to, Bendrovės veikla nėra skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai ar bet kokie šių ypatumų deriniai. Dėl šių priežasčių tvarumo rizika nėra aktuali, Bendrovės vertinimu, nėra aktuali jai teikiant sutelktinio finansavimo paslaugas. Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088.
  3. Bendrovė vertina, kad tvarumo rizikos poveikis atitinka bendrųjų investavimo rizikų (tame tarpe ir rinkos, kredito, likvidumo rizikų) poveikį ir neturi specifinės įtakos Bendrovės ar jos Platformoje skelbiamų paskolų rezultatams ir (ar) jų prisiimamos rizikos apimčiai.
  4. Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. principal adverse impact) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams. Kadangi Bendrovė neskatina aplinkos ar socialinių ypatumų, ir Bendrovės tikslas nėra tvarios investicijos, todėl į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, nėra atsižvelgiama.
 4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir gali būti panaikintos ar pakeistos tik Bendrovės vadovo įsakymu. 
  2. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Vertintojas. Tokiu atveju, jeigu Vertintojas negali įgyvendinti Taisyklių, už Taisyklių įgyvendinimą atsakingas Bendrovės vadovas. 
  3. Už šių Taisyklių laikymąsi atsako Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.